Hoppa till innehåll
Media

Business Finland utlyser en ansökningsomgång för väteprojekt som ett led i programmet för hållbar tillväxt i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2021 12.15 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 15.46
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Finland deltar i skapandet av en europeisk värdekedja för vätebaserad ekonomi (IPCEI för väte) och inleder som ett led i detta en ansökningsomgång för företag. Till och med den 4 juli kan företag föreslå för Business Finland projekt som har koppling till europeiska nätverk och påskyndar framställningen av rent väte och utvecklingen av nya sätt att använda väte.

– Finland satsar på en framtid med små utsläpp och på företagens konkurrenskraft genom att göra investeringar i vätebaserad ekonomi. När företag deltar i projekt för europeisk vätebaserad ekonomi främjas investeringar i vätebaserad ekonomi och den finländska industrin får en unik möjlighet att förnya sin verksamhet, säger näringsminister Mika Lintilä.

I Programmet för hållbar tillväxt i Finland har regeringen riktat offentlig finansiering bestående av en betydande summa på 150 miljoner euro till väteteknologi och till projekt inom avskiljning och återanvändning av koldioxid. En del av finansieringen riktas till att främja projekt som är kopplade till IPCEI-processen för väte. Ansökningsomgången för projekten har nu inletts. En del av finansieringen riktas till den ansökningsomgång för nationella projekt som öppnas senare. Projekten ska stödja regeringens mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035.

IPCEI är en förkortning för Important Project of Common European Interest (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse). För IPCEI-projekten gäller separata, lättare regler för statligt stöd, vilket betyder att staten kan stödja företag på ett mer flexibelt sätt än normalt.

Finländska företag ska bli en del av den europeiska värdekedjan för framställning och användning av väte

Syftet med den ansökningsomgång som Business Finland ordnar är att hitta de projekt ledda av företag verksamma i Finland som kan hjälpa det finländska näringslivet att bli en del av den europeiska värdekedjan för framställning och användning av väte. I ansökningsomgången ska företagen presentera projekt i fråga om vilka Finland bör ansöka av Europeiska kommissionen om undantag från de allmänna förfarandena för statligt stöd. Efter att kommissionen har fattat beslut fattar Business Finland beslut om vilka projekt som finansieras.

I enlighet med Programmet för hållbar utveckling i Finland ska finansieringen riktas till investeringar i värdekedjan för väte. I fråga om investeringarna ska användningsändamålet för vätet vara industri, transport och eventuella övriga produkter och lösningar som baseras på återanvändningen av koldioxid. Framställningen av väte i projekten ska i första hand vara baserad på användning av el som alstrats på ett koldioxidsnålt sätt.

Finansieringen riktas inte till framställning av väte som utvinns ur naturgas. Däremot ska finansieringen enligt planerna stödja avskiljning och lagring av koldioxid samt lösningar inom användningen av koldioxid.

De projekt som finansieras ska till hundra procent stödja det klimatkriterium som anges i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Projekten ska också uppfylla principen ”inte orsaka betydande skada” (do no significant harm, DNSH). Principen innebär att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljömålen.

Business Finland ordnade hösten 2020 en preliminär ansökningsomgång för IPCEI för väte. I ansökningsomgången gjordes en kartläggning av hur intresserade finländska företag är av att delta i processen. I den preliminära ansökningsomgången presenterade företagen nio projekt som eventuellt kan vara lämpliga för IPCEI-processen.

Finansieringen av väteprojekt förutsätter bland annat att rådet som består av medlemsländerna i EU godkänner Finlands stimulans- och återhämtningsplan.

De exakta ansökningsvillkoren och urvalskriterierna har publicerats på Business Finlands webbplats.

Mer information: 
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103, jyrki.alkio(at)tem.fi
Tero Ijäs, Ecosystems lead, Business Finland, tfn 050 599 2620, tero.ijas(at)businessfinland.fi

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Tillbaka till toppen