Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Datahub samlar uppgifterna om elförbrukning och elförbrukare i ett enda system - underlättar också utvecklingen av nya tjänster

Arbets- och näringsministeriet
20.9.2018 13.26
Pressmeddelande

Regeringen har den 20 september 2018 lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den. Genom propositionen utfärdas bestämmelser om övergången till ett centraliserat informationsutbyte inom detaljhandeln för el. Det ska inrättas en enhet för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln, s.k. datahub, för att betjäna detaljförsäljare, distributionsnätsinnehavare och deras kunder.

Datahub samlar mätuppgifterna och processerna i samband med elavtal på detaljmarknaden för el till ett ställe, vilket innebär att behandlingen av uppgifter underlättas och effektiveras. Detaljmarknaden fungerar smidigare och förfarandena, såsom bytet av detaljförsäljare, förenklas. Samtidigt höjs kvaliteten på de tjänster som företagen tillhandahåller elförbrukare. Exempelvis bytet av elförsäljare och ikraftsättandet av avtal går snabbare, antalet fel som uppstår vid marknadsprocesserna minskar och det blir lättare att inkludera flera eldriftsställen i ett elförsäljningsavtal.

Också dataskyddet för kunduppgifter förbättras. I ett centraliserat system kan dataskyddet och datasäkerheten förvaltas bättre än i de skilda datasystemen för tiotals olika distributionsnätsinnehavare och detaljförsäljare.

– Reformen med datahub är ett led i genomförandet av regeringens energi- och klimatstrategi. Datahub främjar utvecklandet av intelligenta nät och efterfrågeflexibiliteten i fråga om el, vilket förbättrar servicen och höjer kostnads- och energieffektiviteten. Det är fråga om en betydande teknisk reform på elmarknaden och dess verkningar utsträcker sig till alla elproducenter, detaljförsäljare och konsumentkunder som är verksamma i distributionsnäten, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Lösningen med centraliserat informationsutbyte öppnar nya affärsmöjligheter för producenter av energitjänster, den decentraliserade elproduktionen, operatörer för laddningsanläggningar för elbilar och för företag som tillhandahåller IT-tjänster. Den förbättrar konkurrenskraften för de finländska detaljförsäljarna av el.

Detaljförsäljarna och distributionsnätsinnehavarna åläggs att i fortsättningen sköta allt utbyte av mät- och förbrukaruppgifter genom enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Avsikten är att övergången till det centraliserade informationsutbytet för elhandeln sker på våren 2021, när behövliga datasystem är färdiga att tas i bruk och det har säkerställts att de fungerar. Fingrid Abp, som är stamnätsbolaget i vilket staten är majoritetsinnehavare, svarar för datahubs verksamhet.

På elmarknaden uppstår hela tiden en riklig mängd mätuppgifter. El levereras till cirka 3,5 miljoner eldriftsställen av cirka 80 distributionsnätsinnehavares och av cirka 100 elförsäljare. Mätuppgifter om elförbrukningen i distributionsnätet uppkommer varje timme, vilket innebär 8760 mätaravläsningar per kund och år. Antalet mätaravläsningar kan fyrdubblas mot slutet av 2020-talet när man övergår till ett system med 15 minuters intervall i mätaravläsningen.  Det sker också cirka en miljon flyttningar och över 200 000 byten av försäljare varje år. Mellan parterna skickas således årligen flera hundra miljoner meddelanden.

Ett effektivt utnyttjande av de tjänster som enheten för centraliserat informationsutbytet inom elhandeln tillhandahåller och säkerställandet av dataskyddet för de registrerade personuppgifterna förutsätter att personkunder identifieras entydigt med hjälp av personbeteckning eller motsvarande annan identifikationsuppgift. För att datahub ska kunna införas får Befolkningsregistercentralen centraliserat lämna ut sådana personuppgifter som behövs för att avtalsförhållanden ska kunna identifieras till distributionsnätsinnehavarnas och detaljförsäljarnas kunddatasystem och till datasystemen hos enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln.

Lösningen med centraliserat informationsutbyte bedöms kunna medföra en årlig kostnadsbesparing på sammanlagt 7,6 miljoner euro för de företag som är verksamma på detaljmarknaden för el. Dessutom förväntas företagen i elbranschen att på lång sikt få betydande ekonomiska fördelar till följd av de kvalitativa förbättringarna i förfarandena och det minskade behovet av investeringar i datasystemen.

Ytterligare upplysningar:

Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen