Hyppää sisältöön
Media

Datahub kokoaisi sähkön käyttö- ja käyttäjätiedot yhteen järjestelmään – helpottaisi myös uusien palvelujen kehittämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 13.26
Tiedote
Kuva: Fingrid

Hallitus on antanut eduskunnalle 20.9.2018 esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksellä annetaan säännökset sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoon siirtymisestä. Vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja niiden asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub.

Datahub kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu. Vähittäismarkkinat toimivat sujuvammin, ja toimintatavat, kuten vähittäismyyjän vaihtaminen, yksinkertaistuvat. Samalla sähkönkäyttäjien yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat, markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrä vähenee ja usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu.

Myös asiakastietojen tietosuoja paranee. Keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

- Datahub-uudistus on osa hallituksen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Datahub edistää älyverkkojen ja sähkön kysyntäjouston kehittämistä, mikä parantaa palveluja sekä lisää kustannus- ja energiatehokkuutta. Kysymyksessä on merkittävä teknologiauudistus sähkömarkkinoilla, jonka vaikutus ulottuu kaikkiin jakeluverkoissa toimiviin sähkön tuottajiin, vähittäismyyjiin ja kuluttaja-asiakkaisiin, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiapalvelujen tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen latausoperaattoreille ja IT-palveluja tarjoaville yrityksille. Se parantaa sähkön suomalaisten vähittäismyyjien kilpailukykyä.

Vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan hoitamaan jatkossa kaikki sähkökaupan mittaus- ja käyttäjätietojen tiedonvaihto datahubin kautta. Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuoden 2021 keväällä, kun tarvittavat tietojärjestelmät ovat käyttöönottovalmiita ja niiden toimivuus on varmistettu. Datahubin toiminnasta vastaa valtioenemmistöinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Sähkömarkkinoilla syntyy koko ajan runsaasti mittaustietoa. Noin 80 jakeluverkonhaltijan ja noin 70 sähkönmyyjän kautta sähköä toimitetaan noin 3,5 miljoonaan käyttöpaikkaan. Sähkön kulutuksen mittaustietoa syntyy jakeluverkoissa tunneittain, mikä tarkoittaa jokaista asiakasta kohden 8760 mittauslukemaa vuodessa. Määrä voi 2020-luvun alkupuoliskolla vielä nelinkertaistua, kun Suomessa siirrytään 15 minuutin mittausväliin. Vuosittain tapahtuu myös noin miljoona muuttoa ja yli 200 000 myyjänvaihtoa. Näin osapuolten välillä lähetetään vuodessa useita satoja miljoonia tiedonvaihtosanomia.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palvelujen tehokas hyödyntäminen ja rekisteröityjen henkilöiden tietosuojan takaaminen edellyttävät henkilöasiakkaan yksiselitteistä yksilöimistä henkilötunnuksen tai sitä vastaavan tunnisteen avulla. Datahubin käyttöönoton mahdollistamiseksi Väestörekisterikeskus voisi luovuttaa keskitetysti sopimussuhteiden yksilöintiin tarpeellisia henkilötietoja jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien asiakastietojärjestelmiin ja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tietojärjestelmiin.

Keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun arvioidaan tuovan vuosittain yhteensä 7,6 miljoonan euron kustannussäästöt sähkön vähittäismarkkinoilla toimiville yrityksille. Lisäksi sähköalan yrityksille odotetaan syntyvän pitkällä aikavälillä merkittäviä taloudellisia hyötyjä toimintatapojen laadullisista parannuksista ja tietojärjestelmäinvestointien vähentymisestä.

Arto Rajalan (TEM) esitys sähkökaupan Datahub-lainsäädännön tavoitteista (tiedotustilaisuus 20.9.2018)
Pasi Ahon esitys Fingridin roolista Datahubin toimeenpanossa (tiedotustilaisuus 20.9.2018)

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun