Hoppa till innehåll
Media

De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 15.01 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska Unionen.

Den digitala servicehelheten för programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för region- och strukturpolitik är klar att användas. Ansökningsomgångarna för programperioden inleds stegvis. Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för företagsfinansiering den 14 mars 2022.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder.

”Nu har ansökningssystemet för den nya programperioden tagits i bruk och ansvaret för genomförandet överförs till regionerna, NTM-centralerna och landskapsförbunden. De första ansökningsomgångarna öppnas för företagen och det är viktigt att se till att projekten får en smidig start. Resultaten mäts i företagen. Det är där det skapas tillväxt och arbetstillfällen i Finland”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Ansökningsomgångarna för programperioden inleds stegvis

Finansieringen för den nya programperioden för region- och strukturpolitiken beviljas av landskapsförbunden, NTM-centralerna och Livsmedelsverket. De myndigheter som beviljar finansiering öppnar ansökningsomgångarna för programmet i datasystemet EURA 2021. E-tjänsten är tillgänglig på finska och svenska.

Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för understöd för utveckling av företag. Företagen kan ansöka om understöd för investeringar och utvecklingsåtgärder. Som utvecklingsåtgärder kan följande finansieras

  • företagets affärskompetens,
  • internationalisering,
  • utveckling av produkter, 
  • tjänster och 
  • produktionsmetoder,
  • beredning av projekt samt
  • annan därmed jämförbar betydande utveckling av företagsverksamhet.

Närmare information om kriterierna för understöd för utveckling av företag finns i NTM-centralernas utlysningar och i de regionala riktlinjerna för finansieringen.

Ansökningsomgången för landskapsförbundens och NTM-centralernas utvecklingsprojekt inleds i mars–april. Senare i år inleds olika åtgärder inom ramarna för Fonden för en rättvis omställning (JTF) samt ESF+:s materiella bistånd.

De finansierande myndigheterna fastställer en närmare tidsplan för ansökan. Nyheter om de utlysningar som öppnas finns på webbplatsen strukturfonder.fi och i systemet EURA 2021.

För ansökningsomgångarna för första året finns 520 miljoner euro tillgängligt

Genomförandet av programperioden för den nya regional- och strukturpolitiken hänför sig till åren 2021–2027. Finansieringen av programmet består av EU-finansiering och nationell finansiering. Statsrådet har delat ut bevillningsfullmakt för sammanlagt 520 439 000 euro i budgeten för 2022 till de finansierande myndigheterna för ansökan. Av finansieringen har sammanlagt 332 805 000 euro anvisats för åtgärder inom ERUF, och 187 634 000 euro har anvisats för åtgärder inom ESF+.


Mer information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124
Keijo Hämäläinen, utvecklingschef, tfn 0295 049 022
Valtteri Karhu, ledande sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 209

Tillbaka till toppen