Hoppa till innehåll

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 14.05 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 18.41
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Statsrådet godkände den 21 oktober 2021 Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och beslutade att det ska lämnas till Europeiska kommissionen. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder. Åtgärderna i fonden för en rättvis omställning (FRO) inkluderas separat i programmet genom en senare programändring. Programmet gäller Fastlandsfinland. Ålands landskapsregering ansvarar för sitt eget programarbete.

”Det nya sjuåriga programmet Ett förnybart och kompetent Finland erbjuder ramar för en långsiktig regionutveckling. Med finansieringen av programmet stöds till exempel företagens FUI-verksamhet, främjas tillgången på kompetent arbetskraft, påskyndas en grön omställning och ökas ungas delaktighet – programmet främjar alltså hållbar tillväxt och människornas välfärd”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Programmet stöder förnyelse, kompetensutveckling och delaktighet i enlighet med hållbar utveckling

De genomgående prioriteringarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland är hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, digitalisering, internationalisering, klimatförändring och innovativitet. Dessa ingår i all verksamhet. Av ERUF-finansieringen riktas 35 procent till klimatåtgärder.

Programmet inbegriper sex insatsområden:

  1. Ett innovativt Finland (ERUF): Målet är att främja regionernas och företagens närings- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsfärdigheter och införandet av ny teknik. Genom finansieringen stimuleras små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Ett ytterligare mål är att utnyttja digitaliseringen till förmån för medborgare, företag och den offentliga förvaltningen.
  2. Ett klimatneutralt Finland (ERUF): Målet är att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin samt att minska växthusgasutsläppen. Finansieringen riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen.
  3. Ett tillgängligare Finland (ERUF): Målet är att stödja små och medelstora företags verksamhet i östra och norra Finland genom att utveckla den lokala vägtrafikinfrastrukturen med särskild finansiering för glesbygdsområden.
  4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+): Målet är att stödja sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar.
  5. Ett Finland för sociala innovationer (ESF+): Målet är att stödja livssituationen och förutsättningarna att klara sig för dem som är klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn och unga som placerats utom hemmet.
  6. Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+): Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation.

Programmets offentliga finansiering är cirka 3,2 miljarder euro

Genomförandet av programperioden för den nya regional- och strukturpolitiken hänför sig till åren 2021–2027. Finansieringen av programmet består av EU-finansiering och nationell finansiering. Programmets offentliga finansiering uppgår till 2,493 miljarder euro, varav 1,469 miljarder är EU-finansiering och 1,024 miljarder nationell motfinansiering. Finansieringen för en rättvis omställning, som fastställs senare, kommer att uppgå till sammanlagt cirka 0,7 miljarder euro.

Genomförandet av programmet inleds i november

Varje medlemsstat utarbetar ett program för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I förslaget beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de författningar som gäller EU:s programperiod. Finlands program har beretts i ett omfattande partnerskap med företrädare för ministerier, regioner och organisationer. Europeiska kommissionen förväntas ge sitt slutliga godkännande för programmet i mars–april 2022. 

Genomförandet av programmet inleds stegvis med projektutlysningar i slutet av 2021. De första finansieringsbesluten fattas våren 2022. Finansieringen beviljas av landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedelsverket. 

Programmets nya webbplats öppnas i november på adressen www.rakennerahastot.fi. På webbplatsen samlas information om bland annat de projektutlysningar som öppnas under den kommande programperioden.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937
Jaana Valkokallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932  

Tillbaka till toppen