Hoppa till innehåll

Den ekonomiska rådgivningen för företagare stärks med EU-stöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 9.13 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 11.39
Pressmeddelande

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen har sedan 2009 hjälpt och gett råd till små och medelstora företag och företagare som har ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Målet är att vidareutveckla servicen för företagare och att med stöd från EU-kommissionen bygga en nationell verksamhetsmodell Early Warning i Finland för företagare som råkat i svårigheter. Avsikten med verksamhetsmodellen är att hjälpa lönsamma företag att komma tillbaka in på en tillväxtväg.

Det centrala målet med verksamhetsmodellen är att uppmuntra företagare att söka hjälp i tid, hjälpa företagarna att orka i arbetet och förbättra möjligheterna till en ny start samt att påverka det allmänna attitydklimatet i fråga om misslyckanden. I arbetet utnyttjas redan existerande fungerande nationella och regionala samarbetsnätverk och bästa europeiska exempel, såsom den danska modellen.

– Coronapandemin har konkret visat att det behövs rådgivnings- och stödtjänster med låg tröskel för att hjälpa företagare och företag som råkat i tillfälliga ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter för att undvika onödiga konkurser och förluster av arbetsplatser. Det är särskilt viktigt att företagarna inte lämnas ensamma och att de kan blicka framåt, konstaterade näringsminister Mika Lintilä när verksamhetsmodellen Early Warning körde igång den 1 oktober.

Early Warning-modellen bygger på dels det reviderade insolvensdirektivet som antagits i EU, dels direktivet om förebyggande omstrukturering och skuldavskrivning. Av dessa direktiv förpliktar det senare medlemsländerna att före juli 2021 vidta åtgärder för att förebygga företagares insolvens. Finland får expertstöd från EU-kommissionens stödprogram för strukturreformer för att utveckla och införa verksamhetsmodellen Early Warning i Finland.

Den nationella verksamhetsmodellen Early Warning är också en del av genomförandet av regeringens strategi för företagande.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen bistås av en omfattande delegation, i vilken ingår representanter för de viktigaste intressentgrupperna och andra aktörer som ger rådgivning eller krishjälp till företagare med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter, såsom arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, Företagarna i Finland rf, Finlands Näringsliv EK, föreningen Finanssiala, konkursombudsmannens byrå, Skatteförvaltningen, Finnvera, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Nyföretagarcentralerna i Finland rf, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf, Arbetshälsoinstitutet, föreningen Psykisk Hälsa i Finland, Finlands Företagsmentorer, Kyrkans diakoniarbete, Garantistiftelsen och Skuldrådgivning rf.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen

  • FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen har som mål att hjälpa och ge råd till små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och att förebygga onödiga konkurser genom att erbjuda kostnadsfri och sakkunnig rådgivningstjänst med låg tröskel.
  • I tjänsten har rådgivaren till uppgift att utifrån de uppgifter som den som ringer ger bedöma företagarens eller företagets situation, ge oberoende råd och anvisningar samt vid behov hänvisa personen till andra tjänster.
  • Rådgivarna har sakkunskap i frågor som gäller företagens ekonomi och företagssanering.
  • Tjänsten är konfidentiell och tillhandahålls till priset för ett normalt samtal.
  • Service och rådgivning ges på tre språk: finska, svenska och engelska.
  • Kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 213
Tuija Groop, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 246, tuija.groop(at)tem.fi
Jari Leskinen, utvecklingschef, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter/ FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen, tfn 0295 024 468, jari.s.leskinen(at)ely-keskus.fi

Tillbaka till toppen