Hoppa till innehåll

Den förlängda läroplikten ska i fortsättningen beaktas i anställningsvillkoren för unga arbetstagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.8.2021 11.18
Pressmeddelande
En ung arbetstagare på ett café

Utvidgningen av läroplikten till andra stadiet medför ändringar i den lag som tillämpas på arbete som utförs av unga under 18 år. Utgångspunkten är att arbetsskiften för en ung person inte får överlappa undervisning som förutsätter hans eller hennes närvaro. Ändringarna gäller från och med den 1 augusti 2021.

Den nya läropliktslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021. Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Unga som har fyllt 15 år och som har gått ut grundskolan kan anställas i ordinarie arbete

Enligt lagen om unga arbetstagare har arbetsgivaren kunnat anställa en person som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt. Bestämmelsen gäller anställning i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande av ordinarie eller annars permanent karaktär.

Genom lagändringen får man i fråga om ordinarie arbete i fortsättningen anställa en ung person som har fyllt 15 år och som har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs enligt lagen om grundläggande utbildning eller vars skyldighet att slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs annars har upphört. Unga slutför oftast den grundläggande utbildningens lärokurs (grundskolan) det år då de fyller 16 år.

En ung person som slutfört grundskolan kan även i fortsättningen arbeta på till exempel deltid vid sidan av studierna på andra stadiet till den del som arbetet är lämpligt för en ung arbetstagare. Det är också fortfarande möjligt att genomföra yrkesutbildning som läroavtalsutbildning som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande för viss tid.

Innan en ung arbetstagare anställs ska arbetsgivaren skaffa en tillförlitlig utredning om den ungas ålder samt om huruvida den ungas skyldighet att slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs har upphört.

I lagen föreskrivs det också om de förutsättningar under vilka personer som är yngre än 15 år och som ännu håller på att avlägga grundskolans lärokurs kan börja arbeta under skolloven eller vid sidan av skolarbetet. Lagen anger också villkor för när en person som är 13 år eller yngre tillfälligt kan anställas för att arbeta som aktör eller assistent vid olika evenemang, till exempel konstnärliga eller kulturella föreställningar. Dessa bestämmelser har inte ändrats.

Arbetsgivaren ska beakta studier på andra stadiet i arbetsskiften för unga

Att fullgöra läroplikten är en ung persons primära skyldighet. Därför har det till lagen fogats en bestämmelse om arbetstagare som är yngre än 18 år och som fullgör sin läroplikt efter den grundläggande utbildningen, dvs. i allmänhet studier på andra stadiet. För en sådan ung person ska arbetsgivaren förlägga arbetstiden så att arbetsskiften inte utgör något hinder för att delta i undervisningen. En ung arbetstagare ska i god tid underrätta arbetsgivaren om när det är nödvändigt att han eller hon närvarar i studierna så att arbetsgivaren kan beakta det vid planeringen av arbetsskiften.

Om arbetet och studierna överlappar varandra har den unga rätt att vägra ta emot ett arbetsskift som hindrar hans eller hennes deltagande i undervisningen.

De ovan nämnda ändringarna gäller också arbete inom sjöfarten och på fiskefartyg. Arbete till sjöss och ombord på fiskefartyg förutsätter även i fortsättningen 16 års ålder. 

Syftet med lagen är att skydda unga

Lagen om unga arbetstagare tillämpas på arbete som utförs av unga under 18 år. I lagen föreskrivs bland annat om de förutsättningar under vilka en ung arbetstagare kan anställas, om arbetstider och vilotider samt om de krav som gäller säkerheten och hälsan i arbetet. Avsikten med de särskilda bestämmelserna om unga arbetstagare är att skydda unga från alltför stor arbetsbelastning.

Mer information: 
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 8247

Tillbaka till toppen