Hoppa till innehåll

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2022 15.00 | Publicerad på svenska 12.8.2022 kl. 12.18
Pressmeddelande
Två kvinnor forskar.

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Enligt regeringsprogrammet för Marins regering ska man genom nya tillståndsförfaranden, snabbare uppehållstillståndsprocesser och förstärkt växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet göra det lättare för utländska forskare och studerande och personer som avlagt högskoleexamen i Finland och deras familjer att stanna i landet. 

För att målet ska nås har arbets- och näringsministeriet berett en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete. 

Enligt propositionen ska giltighetstiden för de uppehållstillstånd som beviljas dem som avlägger påbyggnadsexamen vid en högskola och andra forskare förlängas. Ändringen gäller uppehållstillstånd som gäller både EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

”Lagändringen skulle ge forskare bättre möjligheter än för närvarande att koncentrera sig på sitt arbete och etablera sig i Finland. Ändringarna skulle göra det lättare för experter att flytta till landet och stärka Finlands innovationsmiljö”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

De som avlägger påbyggnadsexamen likställs med studerande

Den proposition som sänts på remiss är en fortsättning på den regeringsproposition som i huvudsak gäller studerande (RP 232/2021 rd). Ändringarna i den lagstiftningen trädde i kraft den 15 april 2022. 

I propositionen som nu sänts på remiss föreslås bestämmelser om ett nytt uppehållstillstånd för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. Utöver ett längre tillstånd krävs det att forskaren lägger fram en utredning av en tryggad försörjning endast för det första året när uppehållstillstånd beviljas för fem år i samband med ansökan. Forskarens försörjning ska dock vara tryggad under hela den tid som uppehållstillståndet gäller och det ska övervakas att försörjningskravet uppfylls. 

Ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt  

Propositionen har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet. I beredningen deltog inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Migrationsverket, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Professorsförbundet rf och Tieteentekijöiden liitto - Forskarförbundet ry. 

Regeringens proposition är på remiss från den 10 augusti till den 20 september 2022. Lagändringarna avses träda i kraft eventuellt redan år 2023 beroende på tidsplanen för utlänningsregistret, dvs. utvecklingen av UMA-systemet.


Ytterligare information: 
Iiris Niinikoski, specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Kimmo Kari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7269

Tillbaka till toppen