Hoppa till innehåll

Det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall har färdigställts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 14.49
Pressmeddelande
Posivan Onkalon ydinjätelaitoksen käytävä maan alla

Det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och dess miljökonsekvensbeskrivning publicerades den 1 mars 2022. Programmet har utarbetats av arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Strålsäkerhetscentralen. Dess mål är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppkommer i Finland ska hanteras på ett säkert sätt och utan obefogat dröjsmål.

I det nationella programmet behandlas omfattande delområden i fråga om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. I programmet anges mängderna och platserna av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt de allmänna målen, principerna,  en uppskattning av kostnaderna och tidsplanen för avfallshanteringen. 

Det centrala målet för programmet är att utveckla hanteringen av radioaktivt avfall i Finland. Det är ett sådant program som förutsätts av den finska staten enligt Europeiska unionens rådets direktiv (2011/70/Euratom). I den nationella lagstiftningen ingår bestämmelser om det i fråga om användningen av kärnenergi i kärnenergilagen och bestämmelser om användningen av strålning i strålsäkerhetslagen. 

Det nationella programmet utarbetas nu för andra gången. Det ersätter det första programmet som färdigställdes sommaren 2015. Uppdateringen av det var nödvändigt med tanke på utvecklandet av den nationella verksamheten och den kommande regelbundna internationella utvärderingen. Den första internationella peer review planeras till slutet av 2022. 

I samband med utarbetandet av programmet gjordes en bedömning av miljökonsekvenserna i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning av projektets verksamhetsmiljö, mål och sannolikt betydande miljökonsekvenser. 

Programmet har beretts i samarbete med verksamhetsutövarna och verksamhetsutövarna genomför också till centrala delar det nationella programmet i enlighet med lagstiftningen. Som ett led i utarbetandet av programmet ordnades dessutom två remissbehandlingar under vilka myndigheter, verksamhetsutövare inom branschen, medborgare och sammanslutningar fick komma med yttranden och framföra åsikter. Yttrandena och åsikterna har beaktats vid beredningen av programmet.

Det nationella programmet och beslutet om godkännande publicerades den 1 mars 2022 på arbets- och näringsministeriets webbplats på https://tem.fi/sv/nationella-programmet

Mer information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425
Mia Ylä-Mella, överinspektör, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 759 88 202 
Venla Kuhmonen, inspektör, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 759 88 327

Tillbaka till toppen