Hoppa till innehåll

Näringsminister Mika Lintilä: Vi stärker ytterligare företagens förmåga att klara sig under och efter coronan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 14.09 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 10.29
Pressmeddelande
Mika Lintilä

– Vi kommit överens om åtgärder som ger vårt näringsliv möjligheter att tänka också på tiden efter coronan. Vi behöver fortfarande krisstöd, men också i allt större utsträckning åtgärder som hjälper företagen att klara sig efter coronan, berättar näringsminister Mika Lintilä.

– Regeringen utvidgar sin coronafinansiering till företag, vi ser också till att det befintliga stödet är tillräckligt. Vi har redan tidigare reagerat snabbt genom att fatta beslut om höjning av Finnveras fullmakter och ökat finansieringen i form av understöd. Nu ökar vi också de direkta understöden, forsknings- och utvecklingslånen samt kapitalinvesteringarna, konstaterar näringsminister Mika Lintilä

Arbets- och näringsministeriet försöker genom olika åtgärder garantera att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.

Ytterligare 450 miljoner euro ur tilläggsbudgeten till understöd till företag

Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 innehåller ett tillägg på 450 miljoner euro för företagsfinansiering i form av understöd.

Med tilläggsfinansieringen strävar man efter att säkerställa att tillräckliga resurser reserverats för existerande räntefinansiering från Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt för det stöd för ensamföretagare som ska öppnas inom kort. Av tillägget riktas 100 miljoner euro till Business Finlands understöd, 200 miljoner euro till NTM-centralernas understöd och 150 miljoner euro till stöd för ensamföretagare.

I sin helhet stiger företagens coronafinansiering i form av understöd efter tilläggen till 1,45 miljarder euro, varav Business Finlands understöd är 800 miljoner euro. Närings-, trafik- och miljöcentralernas 400 miljoner euro och stödet till ensamföretagare 250 miljoner euro. 

Företagsfinansieringen har utökats i tilläggsbudgeten för 2020 och regeringen föreslår att den ökas ytterligare i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Dessa åtgärder ökar också utgifterna under ramperioden, eftersom en del av de finansierade projekten genomförs under en längre tid. Den coronafinansiering i form av understöd som Business Finland beviljar beräknas orsaka extra utgifter på 120 miljoner euro för 2021 och lånefinansieringen 150 miljoner euro för 2021–2022. Den coronafinansiering som NTM-centralerna beviljar beräknas öka utgifterna med 125 miljoner euro åren 2021 –2022.

I anslutning till hanteringen av coronakrisen har regeringen kommit överens om att höja Finnvera Abp:s inhemska finansieringsfullmakt från 4,2 miljarder euro till 12 miljarder euro. Dessutom har man på grund av det aktuella läget kommit överens om att statens borgensförlustförbindelse till Finnvera höjs från 50 procent till 80 procent, vilket möjliggör finansiering av mer riskfyllda projekt än tidigare. Dessa åtgärder beräknas öka utgifterna för Finnveras förlustersättningar med 612,5 miljoner euro under ramperioden.

Business Finland lanserar ett nytt FoUoI-lån

Det föreslås att Business Finlands lån för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUoI) höjs med 300 miljoner euro.

Business Finland tar i bruk ett nytt FoUoI-lån, som företagen kan utnyttja på ett flexiblare sätt än de nuvarande FoUoI-lån för att hantera förändringssituationen. Lånen är avsedda för forskning och utveckling av ny affärsverksamhet inom arbetskraftsintensiva branscher där coronaviruset har medfört svårigheter.

De innehållsmässiga förberedelserna för den nya låneprodukten har inletts och ibruktagandet av den förutsätter EU:s godkännande. Godkännandet förväntas komma relativt snabbt på grund av coronasituationen. Business Finland strävar efter att öppna lånesökningen så snart som möjligt under april månad.

Det nya stabilitetsprogrammet inleds

Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 inkluderar en kapitalpåfyllnad på 150 miljoner euro till Finlands Industriinvestering Ab (Tesi). Tesi inleder ett finansieringsprogram om coronavirusets effekter i syfte att trygga fortsatt verksamhet i medelstora företag som råkat i tillfälliga svårigheter. Målet är att sunda företag inte ska gå i konkurs till följd av en exceptionell kris som är oberoende av deras affärsverksamhet.

Stabilitetsprogrammet ska investera i företag som har förutsättningar att hantera de ekonomiska problem som viruset orsakar med hjälp av tilläggsfinansiering.

De investeringar som gjorts inom ramen för det tillfälliga programmet underlättar företagens likviditetskris enligt en snabbare tidsplan. Tesi kommer att investera 1–10 miljoner euro i medelstora företag, vilkas omsättning i Finland är minst 10 miljoner euro, antalet anställda över 50 och vilkas affärsverksamhet varit lönsam före krisen, och som har förutsättningar för detta också i fortsättningen.

Satsningar på främjande av klimatneutralitet i ramförhandlingarna

VTT Ab:s finansiering ökas under ramperioden med sammanlagt 23 miljoner euro. Av tillägget används 15 miljoner euro till att stöda strävandena efter klimatneutralitet genom nationella program och EU-program . VTT:s tilläggsfinansiering förbättrar företagens möjligheter att delta i EU:s ramprogram och partnerskap.

Coronakrisen påverkar produktionsstödet för förnybar energi

Priset på utsläppsrätter och el har sjunkit till följd av coronakrisen. Prisändringarna påverkar produktionsstödet för förnybar energi under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Stödutgifterna för stödet beräknas öka med över 240 miljoner euro under ramperioden. Intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter beräknas minska med 120 miljoner euro.

Ytterligare information:

Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 228

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 213

Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen