Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En utvärdering av Business Finlands verksamhet inleds

Arbets- och näringsministeriet
29.1.2021 9.12 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 12.58
Pressmeddelande
Business Finlandin pääkonttori

Arbets- och näringsministeriet har inlett utvärderingen av Business Finland som genomförs av 4Front Oy. Avsikten är att ta fram en oberoende syn på Business Finland som forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiär samt som främjare av export och företags internationalisering, utländska investeringar och utländsk turism.

Business Finland, som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, inledde sin verksamhet 1.1.2018, då Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy slogs samman. Genom bildandet av Business Finland ville man bland annat förenkla företagens tjänster, internationalisera innovationssystemet, stödja målet att fördubbla små och medelstora företags export samt stödja landskapens tjänster med en stark riksomfattande aktör.

– Som en del av styrningen och uppföljningen låter arbets- och näringsministeriet göra externa utvärderingar av organisationerna inom sitt förvaltningsområde. Business Finland har nu varit verksamt i cirka tre år och det är dags att utvärdera hur de mål som ställts upp för organisationen i samband med reformen Business Finland och styrningen har uppnåtts, säger överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Utvärderingen blir klar i juni 2021

I utvärderingen granskas hur målen i reformen Business Finland, lagstiftningen och styrningen har uppnåtts och tas fram utvecklingsförslag.

De frågor som nu ska bedömas är följande:

  • Business Finlands roll, ställning och verksamhetens genomslag
  • Resultat och effektivitet i Business Finlands verksamhetsmodell och verksamhet
  • Hur styrningen av Business Finland fungerar.

Business Finland hjälper företag att förnya sig och internationaliseras

Business Finland är verksamt i Finland och utomlands. Den betjänar tillväxtsökande företag, högskolor och forskningsorganisationer som stöder förnyelse av näringslivet, organisationer inom den offentliga sektorn och tredje sektorn, investeringsprojekt som riktar sig till Finland samt turistbranschen.

Business Finland består av två organisationer, dvs. Innovationsfinansieringsverket Business Finland (myndighet) och Business Finland Ab (bolag). Arbets- och näringsministeriet styr Business Finlands verksamhet.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp för utvärderingen. Vid utvärderingen hörs andra ministerier samt intressent- och kundgrupper.

Ytterligare information:

Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135 (arbetsgruppens ordförande)

Tillbaka till toppen