Hoppa till innehåll

Energiministrarna diskuterar återhämtningen och EU:s tillväxtstrategi – Finland betonar en omfattande satsning på ny teknik

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 15.44 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 16.59
Pressmeddelande

EU:s energiministrar diskuterar vid sitt informella möte den 15 juni 2020 Europas återhämtning och den europeiska gröna given särskilt i samband med omvälvningen av energisystemen och den ekonomiska tillväxten. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid videomötet.

Finland stöder den ambitiösa klimatpolitik som Europeiska kommissionen beskrivit i den gröna given. Politiken stärker integrering av klimataspekter i alla viktiga sektorer. För att programmets mål ska uppnås, krävs betydande investeringar, vilket förutsätter såväl offentlig som privat finansiering. Finland framhäver betydelsen av digitalisering och ny teknik samt automationen som en central faktor som gör det möjligt att infria klimatmålen.

Coronakrisen har haft omfattande konsekvenser för EU:s ekonomi. Den har i synnerhet påverkat investeringarna inom energisektorn. EU:s ordförandeland Kroatien bedömer att de negativa ekonomiska konsekvenserna av krisen kommer att fortsätta nästa år, och utan EU:s stimulansåtgärder kan energiövergången sakta av.

Kroatien ber i sitt bakgrundsdokument om information om hurdana investeringar i energiteknik medlemsländerna planerar för att uppnå EU:s mål för 2030 och trygga energiöverföringen under de närmaste åren.

– I Finland överväger företagen inom flera sektorer investeringar i rena och koldioxidsnåla lösningar som producerar energi för konsumenterna på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt främjar konkurrenskraften. Industrins olika sektorer och enskilda företag har spelat en mycket aktiv roll när det gäller att planera och investera i en kolneutral framtid, säger minister Lintilä.

Exempel på sådana investeringar är projekt som hänför sig till utsläppsfri energiproduktion, lösningar från el till produkter (s.k. power-to-X), till energieffektivitet, digitala energilösningar samt forskning och utveckling av ny teknik.

Investeringar i nätverk är också viktiga för att främja smart sektorsintegration. Finland anser att all koldioxidsnål teknik bör främjas. Slopandet av användningen av kol som energikälla och användningen av rent väte inbegriper utöver annan teknik också betydande potential att uppnå klimatmålen.

Vid mötet informerar kommissionen om läget för de nationella energi- och klimatplanerna och om sitt uppdaterade arbetsprogram. Tyskland presenterar programmet för sitt EU-ordförandeskap som inleds den 1 juli 2020.

Finland anser att de nationella energi- och klimatplanerna erbjuder goda ramar för planeringen av energipolitiken. Med hjälp av dem kan man se till att det finns en stabil verksamhetsmiljö för de investeringar som behövs och att de bestämmelser som på olika sätt påverkar energisektorn är bättre samordnade än för närvarande.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Eero Karjalainen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746
Sanna Ek-Husson, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel, tfn +32 470 206 178

Tillbaka till toppen