Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Proposition om anbudsförfaranden i samband med produktionsstödet till förnybar energi till riksdagen

Arbets- och näringsministeriet
9.11.2017 13.23
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade en regeringsproposition, som innehåller ett förslag till ett premiesystem för förnybar energi som baserar sig på anbudsförfarande, till riksdagen den 9 november 2017.

I propositionen föreslås det att bestämmelser om ett teknikneutralt premiesystem som baserar sig på anbudsförfarande ska fogas till lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Till lagen om kompensationsområden för vindkraft ska dessutom fogas en hänvisning till det premiebaserade stödet.

Avsikten är att årsproduktion om högst 2 terawattimmar (TWh) konkurrensutsätts. Stödnivån bestäms enligt anbuden. Enligt uppskattning kommer de totala kostnaderna för systemet åren 2020–2035 att ligga på högst samma nivå som kostnaderna för tariffsystemet med inmatningspris på årsnivån.

En elproducent vars kraftverk på basis av ett anbudsförfarande godkänts för premiesystemet kan få stöd som bestäms enligt en premie. Producenten är skyldig att producera el i enlighet med ett godkänt anbud. En elproducent som inte har fullgjort sin skyldighet ska åläggas att betala underkapacitetsersättning till staten. Skyldigheterna och rättigheterna enligt premiesystemet ska gälla en viss tid, av vilken stödperiodens maximala längd är tolv år.

Med hjälp av systemet främjas ökning av andelen energi från förnybara energikällor fram till 2030 nationellt och enligt de mål som EU fastställt för Finland samt i enlighet med målen för den nationella energi- och klimatstrategin på långt sikt.

Målet är att öka investeringarna i kapaciteten för produktion av el från förnybara energikällor med avseende på 2020-talet på ett kostnadseffektivt sätt och så att det är förenligt med det samhällsekonomiska helhetsintresset. Det premiesystem som nu beretts hänför sig till regeringen Sipiläs spetsprojekt ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt”.

Det föreslås att bestämmelser om premiesystemet ska tas in i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Samtidigt ska tariffsystemet med inmatningspris stängas för biogaskraftverk och trädbränslekraftverk. Tariffsystemet har redan stängts för vindkraftverk.

De föreslagna lagarna ska träda i kraft vid en tidpunkt som närmare föreskrivs genom en förordning av statsrådet, när kommissionens ställningstagande till frågan om premiesystemet är förenligt med den inre marknaden har erhållits. Bestämmelsen om stängning av tariffsystemet med inmatningspris för nya biogas- och trädbränslekraftverk avses dock träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078

Tillbaka till toppen