Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Proposition: kärnsäkerhetsdirektivet genomförs genom ändring av kärnenergilagen

Arbets- och näringsministeriet
24.8.2017 13.35
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 24 augusti 2017 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen. Genom lagändringen sätts kompletteringen till kärnsäkerhetsdirektivet, som Europeiska unionens råd antagit år 2014, i kraft. Till lagen föreslås bli fogade också bestämmelser om tillstånd att lägga ned en kärnanläggning.

Målet för kärnsäkerhetsdirektivet är en enhetlig och hög nivå av kärnsäkerhet i hela Europeiska unionen. Det ursprungliga kärnsäkerhetsdirektivet har antagits år 2009, och kompletteringen till det år 2014. I det ändrade direktivet betonas betydelsen av kärnsäkerhet och en enhetlig ram för kärnsäkerheten inom hela Europeiska unionen. Direktivet förutsätter bl.a. att det ordnas unionsomfattande inbördes granskningar av specifika teman på området kärnsäkerhet i alla medlemsstater. Kraven i det ändrade kärnsäkerhetsdirektivet ingår redan i stor utsträckning i den gällande nationella lagen, men på grund av vissa krav i direktiven föreslås en ändring av kärnenergilagen.

Utöver de ändringar som följer av direktivet föreslås också nya bestämmelser om tillstånd att lägga ned en kärnanläggning bli fogade till kärnenergilagen. I Finland har tills vidare inte några kärnanläggningar lagts ned, och kärnenergilagen har inte innehållit några bestämmelser om tillstånd till nedläggning av kärnanläggningar. Lagen ska uppdateras för att regleringen ska omfatta samtliga faser i en kärnanläggnings livscykel. Också internationella atomenergiorganet IAEA har fäst uppmärksamhet vid att det i den nationella lagstiftningen i Finland saknas bestämmelser om tillstånd att lägga ned en kärnanläggning. Tillståndsskedet bör därför fogas till systemet enligt kärnenergilagen.

Dessutom föreslås några mindre ändringar och lagtekniska preciseringar bli gjorda i kärnenergilagen.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 050 567 5451
Netta Skön, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7059

Tillbaka till toppen