Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fennovoima och Posiva nådde överenskommelse om kärnavfallssamarbete

Arbets- och näringsministeriet
22.6.2016 11.30
Pressmeddelande

Fennovoima har avtalat om samarbete kring kärnavfallshanteringen med Posiva. Samarbetet omfattar undersöknings- och utvecklingsuppgifter med anknytning till slutförvaringen av använt kärnbränsle, och det syftar till att ge Fennovoima förutsättningar att lämna in en ansökan om principbeslut om slutförvaringen av sitt använda kärnbränsle.

Överenskommelsen om samarbetet sträcker sig över de följande tio åren.

– Jag är nöjd med att samarbetet har inletts. För att slutförvaringen ska kunna genomföras krävs mångsidig och omfattande kompetens och expertis. I och med samarbetet kan Posivas kunnande på området tas till vara i Fennovoimas slutförvaringsprojekt, säger näringsminister Olli Rehn.

Fennovoimas eget program för bedömning av slutförvaringsprojektets miljökonsekvenser

Fennovoima planerar att till arbets- och näringsministeriet inlämna ett eget program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av bolagets använda kärnbränsle (MKB-program) inom den utsatta tiden, dvs. senast den 30 juni 2016. Fennovoima har valt två alternativa förläggningsorter för slutförvaringen, Pyhäjoki och Euraåminne. På dessa orter undersöker bolaget i samarbete med Posiva eventuella konsekvenser som byggandet och driften av Fennovoimas egen inkapslings- och slutförvaringsanläggning skulle kunna medföra för människorna och miljön i området.  

En del av undersökningarna består av fortsatta geologiska undersökningar, eftersom det viktigaste kriteriet för valet av slutförvaringsplats är berggrundens geologiska egenskaper som möjliggör en säker slutförvaring. Posiva genomförde en motsvarande bedömning av miljökonsekvenser, som syftade till val av slutförvaringsplats, på fyra orter på 1990-talet. Detta kunnande kan nu tas till vara också med tanke på valet av slutförvaringsplats för Fennovoimas använda kärnbränsle.

Fennovoima har meddelat att det väljer förläggningsplatsen för slutförvaringsanläggningen på 2040-talet

Fennovoima har valt Euraåminne och Pyhäjoki kommuner som potentiell förläggningsort för slutförvaringsanläggningen. I sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 har Fennovoima framfört att det väljer slutförvaringsplatsen först i anläggningens principbeslutsskede på 2040-talet.

Fennovoima har i detta skede inte valt ut någon slutförvaringsplats. Bolaget har namngivit två kommuner som det ska undersöka med tanke på valet av slutförvaringsplats. Kommunfullmäktige på slutförvaringsorten har i principbeslutsskedet rätt att godkänna eller förkasta slutförvaringen inom kommunens område. Som det nu ser ut kommer beslutet att bli aktuellt om drygt 20 år.

I Euraåminne kommun koncentrerar sig slutförvaringsundersökningarna i detta skede på ett större område, och Fennovoimas använda kärnbränsle kommer inte automatiskt att placeras i en slutförvaringsanläggning som byggs i anslutning till Posiva Oy:s ONKALO.  

Mängden använt kärnbränsle som får plats i det bergsblock där Posiva har sin slutförvaringsanläggning är begränsad, och den exakta mängden som ryms där kommer att klarna först med årtionden, då slutförvaringstunnlarna byggs. Slutförvaringskapslar kommer att placeras endast i sådana slutförvaringsöppningar som uppfyller kriterierna, så att också säkerheten på lång sikt kan säkerställas. Andelen slutförvaringsöppningar som kommer att underkännas är inte känd ännu i det här skedet.

– Det viktigaste är att Fennovoima och Posiva har kommit överens om samarbete. Jag litar helt och fullt på att samarbetet, medan slutförvaringsprojekten framskrider, kommer att utveckla sig mot en gemensam nationell lösning som är optimal både ur ekonomisk synvinkel och från säkerhetssynpunkt.

 – Arbets- och näringsministeriet har möjlighet att med stöd av 29 § i kärnenergilagen tvinga de avfallshanteringsskyldiga att samarbeta kring avfallshanteringen. Eftersom bolagen nådde en överenskommelse om samarbete, ansåg ministeriet det inte aktuellt att i detta skede tillämpa paragrafen om tvångssamarbete, konstaterar minister Rehn.

Ministeriet tar senare ställning till fortsatt behandling av ansökan om att få uppföra kärnkraftverket

Fennovoima inlämnade ett program för bedömning av miljökonsekvenserna, eftersom statsrådet i sitt principbeslut om kärnkraftverksverket Hanhikivi 1 år 2010 uppställde som villkor att Fennovoima senast den 30 juni 2016 ska förelägga arbets- och näringsministeriet antingen ett avtal om ett samarbete kring kärnavfallshanteringen med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga eller ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av Fennovoimas egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

Om villkoret inte uppfylldes, skulle resultatet vara att behandlingen av ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 avbryts vid ministeriet, och något tillstånd enligt kärnenergilagen att uppföra kärnkraftverket skulle inte kunna beviljas.

När Fennvoima har lämnat in ett MKB-program, överväger ministeriet nu huruvida principbeslutets villkor är uppfyllt och huruvida behandlingen av Fennvoimas ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket till denna del kan fortsätta. Villkoret uppställdes för att säkerställa att Fennovoima också vid planeringen av slutförvaringen av det använda kärnbränslet agerar ansvarsfullt och det går att försäkra sig om saken före tillståndsprövningen.

Fennovoima lämnade in en ansökan om att få uppföra kärnkraftverk till statsrådet i juni 2015, och tillståndsärendet kommer att avgöras av statsrådet tidigast under första halvåret 2018.

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

Tillbaka till toppen