Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fennovoima lämnade tilläggsutredning om kärnavfallshanteringen till ministeriet

Arbets- och näringsministeriet
30.1.2018 14.05
Pressmeddelande

Fennovoima Ab har lämnat den tilläggsutredning om sin kärnavfallshantering som krävts till arbets- och näringsministeriet. Utredningen kompletterar Fennovoimas planer på slutförvaring av det använda kärnbränsle som uppkommer i samband med driften av kärnkraftverket Hanhikivi 1. Fennovoima utreder Pyhäjoki och Euraåminne som alternativa slutförvaringsorter för det använda kärnbränslet.

I sitt utlåtande över slutförvaringsprojektets MKB-program som arbets- och näringsministeriet i egenskap av kontaktmyndighet lämnade i december 2016 förutsatte ministeriet att Fennovoima lämnar ytterligare utredning. Arbets- och näringsministeriet behandlar den tilläggsutredning som ministeriet fått som ett led i behandlingen av ansökan om tillstånd att få uppföra kraftverket Hanhikivi 1. Ansökan om att få uppföra kraftverket kommer att föreläggas statsrådet för beslut tidigast år 2019.

För att projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle ska kunna genomföras krävs att statsrådet fattar ett positivt principbeslut samt beviljar byggnads- och drifttillstånd. Enligt aktuella planer ska slutförvaringen inledas tidigast på 2090-talet.

Fennovoima utreder Sydänneva i Pyhäjoki och Euraåminne, bortsett från Olkiluoto

Enligt sin utredning har Fennovoima valt att undersöka ett område i Sydänneva i Pyhäjoki, som eventuellt lämpar sig för slutförvaring av använt kärnbränsle. Bolaget har ännu inte valt något område i Euraåminne för undersökning, utan meddelar att det väljer område tidigast när bolaget fått statsrådets tillstånd att uppföra en kärnkraftverksenhet eller senast före beviljandet av drifttillstånd som enligt bolagets beräkningar kommer att ske år 2022.

Enligt Fennovoimas utredning har Posiva enligt det samarbetsavtal kring kärnavfallshanteringen som Posiva ingått med Fennovoima granskat Euraåminneområdet på kommunnivå, bortsett från Olkiluoto, för att hitta områden som eventuellt skulle lämpa sig för slutförvaring. Också Geologiska forskningscentralen (GTK) har deltagit i utsållningen av potentiella områden. Utsållningen av områdena har sedan fortsatt på basis av miljöfaktorer. 

Området kommer att väljas på basis av de eftersträvade egenskaperna hos berggrunden, samhällets förväntningar och Fennovoimas egna krav. För att utreda huruvida berggrunden har de egenskaper som krävs har Fennovoima påbörjat arbetet med uppdatering av de geologiska kriterierna särskilt med tanke på långtidssäkerheten hos slutförvaringen. I detta arbete utnyttjar Fennovoima Posivas också i internationell jämförelse unika erfarenhet och kompetens på området slutförvaring av använt kärnbränsle och särskilt i fråga om valet av slutförvaringsplats. Vid uppdateringen utnyttjas också sådana data som erhållits i samband med det svenska kärnkraftsbolaget SKB:s slutförvaringsprojekt.

Efter att ett område i Euraåminne har valts inleder Fennovoima ytterligare parallella undersökningar av områdena i Euraåminne och i Pyhäjoki. Fennovoima har redan uppgjort en preliminär undersökningsplan med tanke på undersökningarna. Enligt planen ska undersökningarna inledas med insamling av bakgrundsmaterial och ytkartläggningar, och de ska fortsätta därefter med borrningar.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 5047 035,
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4832
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 0125

Tillbaka till toppen