Hoppa till innehåll

Fingrid fick tillstånd att bygga en överföringsledning mellan Finland och Sverige

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2021 12.51
Pressmeddelande
Kuvassa sähkölinjat

Arbets- och näringsministeriet beviljade Fingrid Oyj projekttillstånd för byggande av en kraftledning på 400 kilovolt som överskrider gränsen mellan Finland och Sverige. Sammanlänkningen ökar överföringskapaciteten mellan Finland och norra Sverige från Sverige till Finland med 800 MW och från Finland till Sverige med 900 MW.

”Den nya sammanlängningen mellan Finland och Sverige är viktig för att trygga elöverföringen och för utvecklingen av den nordiska elmarknaden. Sammanlängningen kommer att gynna den nationella ekonomin,  och elförbrukarna med hundratals miljoner euro. Effektiva överföringsledningar är en viktig del för att stödja elektrifiering av industri och samhälle”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren Fingrid Oyj ansökte i somras hos ministeriet om projekttillstånd enligt elmarknadslagen för kraftledningen Vuennonkoski-Viitajärvi. Avsikten är att sammanlänkningen genomförs i slutet av 2025.

Projektets betydelse har också identifierats i EU eftersom sammanlänkningen är en del av projekthelheten Aurora Line, som i november 2017 valdes till listan över projekt av gemensamt europeiskt intresse (Projects of Common Interests, PCI).

En förutsättning för att projekttillstånd ska beviljas är att elledningen behövs för att trygga elöverföringen. En förutsättning för beviljande av projekttillstånd för en elledning som överskrider riksgränsen är dessutom att byggandet av elledningen också i övrigt är ändamålsenligt med tanke på utvecklingen och ömsesidigheten på elmarknaden. I projekttillståndet fastställs inte dragningen av elledningen.

Bakom projektet finns behovet av tilläggskapacitet för elöverföring mellan Sverige och Finland. Gränsöverföringskapaciteten mellan länderna är ofta otillräcklig, varvid elmarknaden inte kan fungera effektivt och elpriserna skiljer sig från varandra. I en importsituation höjer detta priset på el i Finland. Dessutom ökar den ökande vindkraftsproduktionen i norra Finland och Sverige i och med de goda förhållandena behovet av elöverföring.

Elpriset skulle sjunka – elförbrukarna skulle kunna dra nytta av hundratals miljoner euro per år

Enligt sökanden är den viktigaste nyttan av den nya elöverföringsförbindelsen att elpriserna jämnas ut mellan Finland och norra Sverige, varvid priset sjunker i Finland. Den överföringsförbindelse som byggs bedöms minska prisskillnaden på el mellan Finlands och Norra Sveriges anbudsområden. Enligt en uppskattning sänker förbindelsen elpriset i Finland och de baltiska länderna med cirka 3 euro/MWh 2025 och med cirka 8 euro/MWh 2035. 

Kraftledningsprojektet har bedömts vara samhällsekonomiskt lönsamt. Enligt Fingrid uppskattas den samhällsekonomiska nyttan för Finland vara cirka 59 miljoner euro år 2025 och cirka 180 miljoner euro 2035. Den nytta som medförs för finländska elanvändare beräknas 2025 uppgå till cirka 400 miljoner euro per år och 2035 till cirka 1,1 miljarder euro per år. Om projektet inte genomförs skulle det medföra betydande samhällsekonomiska olägenheter. 

Den överföringsledning som ska byggas utgör en tredje växelströmsförbindelse mellan Finland och det övriga nordiska synkronområdet, vilket förbättrar elsystemets motståndskraft mot fel. Med hjälp av förbindelsen minskar sannolikheten för separation av Finland från övriga synkronsystemet i Norden till följd av att växelströmsförbindelserna mellan Finland och Sverige samtidigt har fel med 98 procent. 

Den nya överföringsförbindelsen förbättrar också i betydande grad elleveranssäkerheten. Den elproduktionskapacitet som används i Finland är klart mindre än toppförbrukningen av el. Finland är beroende av elimport särskilt under perioder med förbrukningstoppar under vinterperioden. Ibruktagandet av kraftverksenheten Olkiluoto 3 förbättrar effektbalansen inom den närmaste framtiden, men det finns dock farhågor kring huruvida eleffekten räcker till under de kommande åren. Elektrifieringen av samhället bedöms dessutom i betydande grad öka efterfrågan på el under det kommande årtiondet.

Ytterligare information:
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7138
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
 

Tillbaka till toppen