Hoppa till innehåll

Finland deltar i byggandet av en europeisk värdekedja för vätebaserad ekonomi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2022 14.19 | Publicerad på svenska 19.7.2022 kl. 14.26
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen godkände den 15 juli 2022 det offentliga stöd på högst 5,4 miljarder euro som 15 medlemsstater föreslog för projekt som påskyndar produktionen av rent väte och utvecklandet av nya användningsområden för väte. Den offentliga finansieringen förväntas leda till ytterligare 8,8 miljarder euro i privata investeringar. Finland är en av de medlemsstater som deltar i projektet.

”Vi kommer att behöva mycket mer ren elproduktion när industrin elektrifieras och trafiken blir renare. Här spelar också väte en viktig roll. Finland har redan under en längre tid målmedvetet gått mot renare energilösningar och nya affärsmöjligheter bl.a. genom investeringar i vätebaserad ekonomi. Tillsammans med andra EU-länder är vi också en starkare aktör på marknaden för rent väte”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Kommissionens godkännande grundar sig på det första IPCEI-meddelandet om vätebaserad ekonomi, som ingår i EU:s regler om statligt stöd. 

Kommissionen har satt upp ett mål om att kunna producera 10 miljoner ton rent väte 2030. Med hjälp av de projekt som nu godkänts strävar man efter gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaternas företag. Det behövs samarbete för att Europa ska uppnå en ledande ställning när det gäller att producera och utnyttja väte på industriell nivå.

I Finland omfattas ett företag av finansieringen

I den första IPCEI-helheten när det gäller vätebaserad ekonomi deltar ett företag, Neste Abp, från Finland. I Nestes projekt som fått kommissionens godkännande utvecklas lösningar för produktion och utnyttjande av rent väte i Nestes raffinaderiprocesser.

I Finland fattas det slutliga finansieringsbeslutet av Business Finland under hösten 2022.

I de 41 projekt som nu godkänts av kommissionen deltar 35 företag, varav en del är små och medelstora företag samt startup-företag. I det omfattande samarbetet deltar också universitet och forskningsinstitut. Projekten förväntas ha betydande multiplikatoreffekter runt om i Europa.

Finland strävar tillsammans med EU efter att vara en föregångare när det gäller vätebaserad ekonomi

De projekt i Finland som hänför sig till värdekedjan för vätebaserad ekonomi är ett led i Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Projekten ska stödja regeringens mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035.

I enlighet med Programmet för hållbar utveckling i Finland ska finansieringen riktas till investeringar i värdekedjan för väte. I fråga om investeringarna ska användningsändamålet för vätet vara industri, transport och eventuella övriga produkter och lösningar som baseras på återanvändningen av koldioxid. Framställningen av väte i projekten ska i första hand vara baserad på användning av el som alstrats på ett koldioxidsnålt sätt. Business Finland har ordnat två ansökningsomgångar av IPCEI-processen för vätebaserad ekonomi, och därför kan man förvänta sig att kommissionen i slutet av året godkänner fler projekt av finländska företag.

De projekt som finansieras ska till hundra procent stödja det klimatkriterium som anges i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Projekten ska också uppfylla principen ”inte orsaka betydande skada” (do no significant harm, DNSH), vilket innebär att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljömålen.

IPCEI är en förkortning för Important Project of Common European Interest (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse). För IPCEI-projekten gäller separata, lättare regler för statligt stöd, vilket betyder att staten kan stödja företag på ett mer flexibelt sätt än normalt.

Ytterligare information:
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054
Tero Ijäs, Ecosystem Lead, Energy, Business Finland, tfn 050 599 2620

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Mika Lintilä
Tillbaka till toppen