Hoppa till innehåll

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 13.54
Pressmeddelande

Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

Staterna förbinder sig till avtalet genom att underteckna den. För att avtalet ska träda i kraft förutsätts dessutom att båda staternas regeringar officiellt har godkänt den. Avtalet undertecknas på Finlands vägnar av minister Mika Lintilä och på belgiska Flanderns vägnar av Flanderns justitie-, miljö-, energi- och turistminister Zuhal Demir.

”Tack vare Finlands långsiktiga satsningar har vi överskridit vårt mål att öka andelen förnybar energi. De statistiska överföringarna av den andel som överskrider vårt mål är ett sätt att uppfylla förpliktelsen på EU-nivå på ett kostnadseffektivt sätt. Försäljningen av överskottet till Belgien och regionen Flandern gagnar alla parter”, konstaterar minister Lintilä.

I EU:s direktiv om förnybar energi är Finlands nationella bindande övergripande mål en andel på 38 procent förnybar energi fram till år 2020. Finland överskred detta mål då andelen förnybara energikällor år 2020 utgjorde cirka 42 procent av slutförbrukningen av energi. 

I direktivet om förnybar energi har man velat underlätta uppnåendet av de olika medlemsstaternas mål och samtidigt uppnåendet av EU:s gemensamma mål. Detta sker genom att man föreskriver om möjligheten för medlemsstaterna att genom statistiska överföringar utnyttja de överskridanden av andelen förnybar energi som uppnåtts i ett annat medlemsland i deras eget mål.

Finland säljer sitt överskott av förnybar energi till Flandern för nästan 3,4 miljoner euro

Genom avtalet överför Finland det faktiska överskottet av sitt mål för förnybar energi till Flandern. Den fasta mängd som överförs är 250 GWh. Parterna enades om ett pris på 13,5 euro/MWh för överföringarna. Därmed betalar Flandern 3 375 000 euro till Finland.

Finland ska till Europeiska kommissionen anmäla de statistiska överföringarna, inklusive uppgifter om mängden och priset av överförd energi. Arbets- och näringsministeriet har skött beredningen av statistiska överföringar och avtalsförhandlingarna på Finlands vägnar med stöd av utrikesministeriet.  

Beredningen av de statistiska överföringarna och avtalsförhandlingarna sköttes på Finlands vägnar av arbets- och näringsministeriet. Med stöd av reglementet för statsrådet hör energipolitiken till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde och ministeriet ansvarar för det nationella genomförandet av direktivet om förnybar energi. Arbets- och näringsministeriet lämnade i september 2020 en utredning till riksdagen om inledande av avtalsenkäter och avtalsförhandlingar genom en E-skrivelse (E 104/2020 rd).

Finland ingick tidigare i år ett motsvarande avtal med Belgien. Då sålde Finland ett realiserat överskott på 1376,5 GWh av förnybar energi till Belgien för en köpesumma på 18 582 750 euro.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868 

Tillbaka till toppen