Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige framförde sin oro till kommissionen över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna för kärnkraft i taxonomin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2022 14.57
Pressmeddelande
Loviisan ydinvoimala veden takaa kuvattuna
Foto: Fortum

Finland och Sverige har sänt ett brev till Mairead McGuinness, den medlem i Europeiska kommissionen som ansvarar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, i vilket de uttrycker sin oro över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna i utkastet till den delegerade akt som kompletterar taxonomiförordningen. Kommissionskollegiet förväntas publicera den slutliga delegerade akten denna vecka.

Finland och Sverige påminner om att de kraftfullt stöder ambitiösa klimatåtgärder och anser att hållbar finansiering är en väsentlig del av strävandena att uppnå EU:s gemensamma klimatneutralitet senast 2050.

Det är viktigt att respektera principen om teknikneutralitet. Därför är länderna nöjda med att de åtgärder som hänför sig till kärnkraften har tagits in i utkastet till den delegerade akten för att komplettera åtgärderna för förnybar energi. 

Finland och Sverige lyfter dock fram tre farhågor i anslutning till de föreslagna tekniska bedömningskriterierna för kärnkraft. 

I kriterierna bör hänsyn tas till den konkreta utveckling som har skett i Finland och Sverige när det gäller lösningar för slutförvaring av kärnavfall. ”I allmänhet bör kriterierna baseras på Euratomfördraget och dess sekundärlagstiftning samt på nationella bestämmelser om kärnsäkerhet och tillstånd för anläggningar”, påminner brevet.

De tidsfrister för investeringar i kärnkraft som föreslås i akten bör strykas ur akten. Kommissionen har föreslagit att befintliga kärnkraftverk ska omfattas av taxonomin endast till år 2040 och nya kärnkraftverk till år 2045. 

Den tredje farhågan är att när det gäller befintliga kärnanläggningar omfattar kriterierna endast ändring av anläggningarna i syfte att förlänga deras drifttid. Till kriterierna bör fogas att också driften av befintliga kärnanläggningar kan få en stämpel i enlighet med taxonomin.

Länderna uttrycker dessutom sin oro över processen för antagande av den delegerade akten. Den tid som använts för samråd med medlemsstaterna har varit för kort med tanke på ärendets komplexitet och motstridighet. Finland och Sverige betonar vikten av öppna och inkluderande processer i det fortsatta arbetet med taxonomin för att säkerställa dess trovärdighet och användbarhet.

När kommissionen offentliggör den slutliga delegerade akten har rådet och Europaparlamentet fyra månader på sig att se över den och antingen anta den eller avslå den. Efter offentliggörandet av den slutliga rättsakten kan det inte längre läggas fram några ändringsförslag till dess innehåll. 

Brevet har undertecknats av näringsminister Mika Lintilä och Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare, tfn 029 504 7259
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533 
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
 

Tillbaka till toppen