Hoppa till innehåll

Företagsstöd ur Finlands program för hållbar tillväxt utlyses på hösten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 16.55 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 15.08
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FoUI-investeringar.

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Med hjälp av  återhämtningsfinansiering främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel som baserar sig på finländska företags hållbara lösningar.

– Genom Finlands program för hållbar tillväxt sätter vi fart på ekonomins återhämtning efter coronakrisen. Programmet ger oss möjlighet att stödja förnyelsen av näringslivets och samhällets strukturer också på längre sikt. Det stöder och möjliggör privata investeringar som hjälper till att skapa arbetstillfällen och hållbar tillväxt också i framtiden, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finansieringsbesluten kan fattas efter att Europeiska unionens råd har fattat beslut om Finlands återhämtnings- och resiliensplan och när den budget i vilken finansieringen ingår har godkänts i riksdagen. Enligt den preliminära tidsplanen förväntas rådet fatta sitt beslut om planen under sommaren 2021. 

Regeringen lämnar den tredje tilläggsbudgeten för 2021 till riksdagen den 27 maj. I tilläggsbudgetpropositionen ingår de första finansieringsposterna i programmet för hållbar tillväxt. I tilläggsbudgeten ingår finansiering som hänför sig till FoUI-investeringar, cirkulär ekonomi, strukturstöd till kreativa branscher samt hållbar turism. 

Finansiering kommer i huvudsak att beviljas av arbets- och näringsministeriet och Business Finland. Finansieringen kanaliseras också via närings-, trafik- och miljöcentralerna och Energimyndigheten. Programmets finansiering gäller åren 2021–2026. Närmare information om utlysningarna kommer att ges senare.

Investeringar i energisystemet och industrins energilösningar gör det möjligt att införa ny utsläppssnål teknik

Målet för Finlands program för hållbar tillväxt är att Finland ska bli ett globalt ledande land inom väteekonomi och cirkulär ekonomi, bioprodukter med högt förädlingsvärde, utsläppsfria energisystem och andra klimat- och miljölösningar, att minska växthusgasutsläppen från industrin samt att påskynda omställningen till fossilfria transporter och fossilfri uppvärmning. Målen främjas genom åtgärder som underlättar införandet av koldioxidsnåla lösningar som utnyttjar ny teknik.

Hösten 2021 planeras utlysningar av finansiering till företag. Utlysningarna kommer att fokusera på energiinfrastruktur, ny energiteknik, koldioxidsnålt väte, avskiljning och återanvändning av koldioxid samt att direkt elektrifiera och göra processerna koldioxidsnåla. Planen är att det ska ordnas en preliminär ansökningsomgång före de egentliga utlysningarna. Den nationella ansökningsomgång som gäller den så kallade IPCEI-processen för väte inleds dock redan i juni. 

  • För energiinfrastrukturen har det reserverats 155 miljoner euro till stödet för hela programperioden. 
  • För ny energiteknik har det reserverats 155 miljoner euro för hela programperioden.
  • För produktion av koldioxidsnålt väte och avskiljning och återanvändning av koldioxid har det reserverats 150 miljoner euro för hela programperioden.
  • För direkt elektrifiering av processerna inom industrin och för att göra processerna koldioxidsnåla har det reserverats 60 miljoner euro för hela programperioden.

Avsikten är också att senare utlysa finansiering som främjar ersättandet av fossila bränslen genom att stödja den offentliga distributions- och tankningsinfrastrukturen för el för transport, biogas och nya drivkrafter. För detta har 20 miljoner euro reserverats för programperioden. 

Målet för återvinning av restprodukter och avfall från industrin är att minska användningen av naturresurser

Avsikten är att före hösten 2021 ordna ansökningsomgångar som ska påskynda återanvändningen och återvinningen av restprodukter och avfall från industrin, såsom batterier och andra centrala material. Finansieringen riktas bland annat till pilot- och demonstrationsanläggningar, första kommersiella anläggningsinvesteringar samt till den anknytande FoUI-verksamheten.

Målet är att finansieringsbeslut ska kunna fattas redan under 2021. För detta har det reserverats 110 miljoner euro för programperioden.

Genom FoUI-finansiering stöds koldioxidsnåla lösningar och kompetens

FoUI-finansieringen inom Finlands program för hållbar tillväxt riktas till projekt som stöder en grön omställning. Genom de investeringar i forskningsinfrastruktur och reformer som främjar digitaliseringen stöds utvecklingen av innovationsverksamheten och höjningen av kompetensnivån.

Avsikten är att under 2021 utlysa finansiering för företag för föregångarprojekt, för att påskynda ny viktig teknik och för innovationsåtgärder i tillväxtföretag. Målet är att de första finansieringsbesluten ska kunna fattas redan under 2021. Avsikten är att redan sommaren 2021 öppna en innovationstävling i två faser för föregångarföretagen.

  • För föregångarprojekten har det reserverats 100 miljoner euro för hela programperioden. 
  • För forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som gäller ny viktig teknik och som stöder föregångarprojekten har det reserverats 27 miljoner euro för hela programperioden.
  • För utvecklingsprojekt som gäller innovationsinfrastrukturer har det reserverats 25 miljoner euro för hela programperioden.
  • För stödjande av innovativa tillväxtföretag har det reserverats 20 miljoner euro för hela programperioden. 

Genom stöd för förnyelse av de kreativa branscherna stärks konkurrenskraften

Hösten 2021 planeras en utlysning av finansiering för utvecklingsprojekt som genomförs av företag inom de kreativa branscherna och evenemangsindustrin i syfte att stimulera branscherna och stärka den internationella konkurrenskraften. Målet är att finansieringsbeslut ska kunna fattas redan under 2021. För detta har det reserverats 10 miljoner euro för programperioden.

Digitaliseringen och den hållbara tillväxten inom resebranschen främjas

Avsikten är att i slutet av 2021 ordna en ansökningsomgång som främjar hållbar turism och digitalisering. För detta har det reserverats fem miljoner euro för hela programperioden. Syftet med finansieringen är att stärka samarbetet mellan företag inom resebranschen och forskningsorganisationer.
  
Utöver den finansiering som beviljas företag och forskningsorganisationer stöds den hållbara tillväxten inom resebranschen genom Visit Finland med totalt 15 miljoner euro.

Senare utlysningar av finansiering för företag

Business Finlands program som stöder koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi, digital förnyelse och ökad export av industriella tjänster får en finansiering på 4 miljoner euro. Spetsprogrammet för kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande kommer att få en tilläggsfinansiering på 4 miljoner euro.

Senare inleds ansökningsomgångar som gäller mikroelektronik (15 miljoner euro) och utvecklingsmiljöer för 6G-teknik, artificiell intelligens och kvantberäkning (10 miljoner euro). Finansieringen av närings-, trafik- och miljöcentralernas program för påskyndande av små företags tillväxt kommer att utökas med 10 miljoner euro. 

Beloppet av den finansiering som riktas till olika åtgärder preciseras vid behov i enlighet med rådets beslut om Finlands återhämtnings- och resiliensplan och den maximala finansieringsandel som fastställs 2022.

Ytterligare information:

Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7228
Mikko Vähä-Sipilä, projektledare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7166
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189

Tillbaka till toppen