Hoppa till innehåll

Förordning: i utredningen av elleveranser mot kvartsvis mätning – kundservicen förbättras och byte av försäljare förenklas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 13.47
Pressmeddelande
datahub-bilden

Statsrådet utfärdade 12.8.2021 en ny förordning om utredning och mätning av elleveranser. I förordningen föreskrivs om övergång till en balansavräkningsperiod på 15 minuter och en s.k. modell med en balans på elmarknaden samt utfärdas preciserande bestämmelser om de ändringar i elleveranserna som ibruktagandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter.

Dessutom ställs krav på nästa generations fjärravläsbara smarta mätare som tas i bruk på 2020-talet. 

De tjänster som enheten för centraliserat informationsutbyte tillhandahåller inom elhandeln tas i bruk 21.2.2022. Införandet av en datahubb inverkar särskilt på utredningen av elhandeln i distributionsnäten och marknadsprocesserna för minuthandeln med el. 

Datahubben samlar mätuppgifterna och processerna i samband med elavtal på detaljmarknaden till ett ställe, vilket innebär att behandlingen av uppgifter underlättas och effektiveras. Detaljmarknaden fungerar smidigare och förfarandena, såsom bytet av elförsäljare, förenklas. Samtidigt höjs kvaliteten på den service som företag inom elbranschen tillhandahåller kunder. Exempelvis bytet av elförsäljare och ikraftsättandet av avtal går snabbare, antalet fel som uppstår vid marknadsprocesserna minskar och det blir lättare att inkludera flera eldriftsställen i ett elförsäljningsavtal. 

Samtidigt skapas förutsättningar för att i framtiden utveckla allt mångsidigare tjänster för parterna på detaljmarknaden för el. Till exempel distributionen av den el som energigemenskaperna producerar till delägarna kommer snart att möjliggöras för alla kunder i en datahubb. Dataskyddet för kunduppgifter förbättras också. I ett centraliserat system kan dataskyddet och datasäkerheten förvaltas bättre än i de skilda datasystemen för tiotals olika distributionsnätsinnehavare och detaljförsäljare.

På EU:s inre marknad för el harmoniseras marknadsparternas regler om upprätthållande och utredning av balansen mellan elproduktion och elförbrukning stegvis på 2020-talet. Syftet med reformerna är att effektivisera marknadens funktion och användningen av resurser vid produktion och användning av el och att allt noggrannare rikta kostnaderna till de parter på elmarknaden som orsakar avvikelser i balansen mellan produktion och förbrukning samt att effektivisera användningen av sammanlänkningar. 

Som ett led i dessa reformer övergår man på den nordiska elmarknaden till en s.k. modell med en enda elbalans från och med 1.11.2021. I modellen med en enda balansräkning upprättas det inte längre någon separat balansräkning för elproduktion och elförbrukning för den part för vilken balansavräkning ska utföras.

Dessutom har EU för avsikt att inom de närmaste åren övergå till en balansavräkningsperiod på 15 minuter. I Finland är perioden för närvarande en timme. På den nordiska elmarknaden övergår man till en period på 15 minuter från och med 22.5.2023. På grund av att balansavräkningsperioden förkortas övergår man också i elmätningen stegvis till en fördelning på 15 minuter, dvs. kvartsvis mätning.

Till förordningen fogas också krav som gäller nästa generations fjärrmätningsapparatur och system för dataöverföring. Den nuvarande mätapparaturen kommer till största delen att nå slutet av sin livslängd under 2020-talet. Genom förordning utfärdas bestämmelser om funktionskrav för ny mätningsapparatur och nya mätningssystem. Bestämmelserna tillämpas först från maj 2023 för att nätinnehavarna och tillverkarna av mätningsapparatur ska hinna förbereda sig på ändringarna av kraven och för att drifttiden för apparaturen inte ska behöva förkortas betydligt. Den genomsnittliga drifttiden för fjärravläsbar mätapparatur har varit cirka 13 år i Finland. 

De funktionskrav som föreslås för mätningssystemen baserar sig på de förslag som arbetsgruppen för smarta nät lade fram 2018. Arbetsgruppen tillsattes av arbets- och näringsministeriet. Förslagen har uppdaterats och preciserats under 2019–2020 utifrån de diskussioner som ministeriet fört med expertgruppen. Genom förordningen genomförs också nationellt de preciserande krav i det nya elmarknadsdirektivet som gäller smarta mätare och framför allt deras funktioner.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3576 (fr.o.m. 23.8)

Tillbaka till toppen