Hoppa till innehåll

FUI-satsningar, ökning av kompetensen och kompetent kapital är möjliggörare av tillväxt i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2021 11.04 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 9.43
Pressmeddelande
työryhmän puheenjohtaja luovuttaa selvityksen
Työryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

Det största problemet för Finlands ekonomi är risken för att perioden med svag tillväxt som pågått i över 10 år fortsätter. De ekonomiska utmaningarna hänför sig inte i första hand till coronarecessionen. Den svaga ekonomiska tillväxten är ett verkligt hot mot tryggandet av den finländska välfärden för den åldrande befolkningen i Finland. Arbetsgruppen anser att en genomsnittlig ekonomisk tillväxt på 2 procent fram till 2030 är ett realistiskt, om än krävande, mål. 

Enligt arbetsgruppen förutsätter en bättre tillväxt en klar ökning av FUI-verksamheten, inriktning av finansieringen på nyckelekosystem, lösning av bristen på kompetent arbetskraft och ökning av "kompetent kapital".

Slutsatserna presenteras i en rapport av den arbetsgrupp för hållbar tillväxt som tillsatts av näringsminister Mika Lintilä och som gruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä överlämnade till ministern den 24 februari 2021.

– Finland har förutsättningar att säkerställa välfärdens tillväxt på ett hållbart och inkluderande sätt. För att lyckas krävs dock en ambitiös målsättning, åtgärder som motsvarar målen över regeringsperioderna samt målinriktat genomförande, betonar gruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä.

Det är nödvändigt att öka den offentliga FUI-finansieringen

Vägen till hållbar tillväxt går genom att innovationer påskyndas. Satsningarna på den forsknings- och utvecklingsverksamhet som ligger till grund för innovationerna ligger dock efter jämfört med de konkurrerande länderna.

– Den satsning på innovationsverksamhet som arbetsgruppen lyft fram måste äntligen tas på allvar. För att forsknings- och utvecklingsutgifterna ska kunna höjas till fyra procent krävs ett långsiktigt engagemang, kommenterar näringsminister Mika Lintilä.

Enligt arbetsgruppens rapport är det möjligt att uppnå målet om den offentliga sektorns FoU-finansiering i relation till BNP stiger till 1,2 procent år 2030. En välriktad offentlig FUI-finansiering skapar incitament för privata innovationssatsningar. Detta räcker dock inte, utan satsningarna måste kunna användas effektivt. Finansieringen ska riktas till ekosystem med aktörer som representerar stark kompetens: företag, forskningsinstitut och högskolor. 

Arbetsgruppen anser det vara väsentligt att genomförandet av FUI-politiken är ambitiöst, vilket förutsätter att den prioriteras starkt i statsrådets verksamhet.

Det behövs fler experter både från Finland och från resten av världen

Tillgången på kunnig arbetskraft har en central betydelse både i innovationsverksamheten och i utvidgningen av produktionen. I Finland finns det ett kompetensunderskott på flera nivåer och områden. I synnerhet syns kompetensunderskottet i de mest krävande uppgifterna som kräver innovations- och FUI-satsningar.

Det behövs många åtgärder för att underlätta tillgången på arbetskraft. Högskoleutbildningen måste utvidgas. Kompetensbehoven inom företagsverksamheten måste kartläggas bättre än för närvarande. Incitamenten för utbudet och omfördelningen av arbetskraft måste förbättras. Särskild uppmärksamhet behövs för att locka kompetent arbetskraft från utlandet och förmå experter att flytta tillbaka.

Målen för kompetensprogrammet måste vara mer ambitiösa. Lockande av kompetenta personer ska vara en permanent del av Finlands tillväxtorienterade ekonomiska politik. Finland måste göras mer attraktivt på många sätt. Invandringsprocessen måste förenklas väsentligt. Arbetsgruppen föreslår att en permanent Work in Finland-organisation inrättas under arbets- och näringsministeriet.

– Alltför ofta möts inte arbete och arbetstagare. För att stärka och upprätthålla kompetensen behöver vi ett omfattande samarbete. Samtidigt som den inhemska kompetensen måste ökas behöver vi i allt högre grad experter också från utlandet. Då måste kanalerna och processerna för att främja arbetskraftsinvandring fås i ordning, kommenterar Lintilä. 

Mer kompetent kapital behövs

Det krävs betydande risktagning för att innovationerna ska kunna skalas till ny produktion med högt mervärde. För detta behövs investerare som själva har stark affärskompetens. Problemet i Finland är att det finns lite sådant kompetent kapital jämfört med till exempel Sverige. 

För att förbättra tillgången på kompetent kapital behövs ett konkurrenskraftigt finansiellt ekosystem. Detta förutsätter bl.a. att regleringen utvecklas. Utöver inhemskt kapital behövs utländskt riskkapital. Det är viktigt att locka fler utländska fondinvesterare till Finland.

– Utöver inhemskt ägande behöver vi målmedveten verksamhet för att locka internationella investeringar till Finland. Båda behöver fungerande finansieringsprocesser och förutsägbar reglering som stöd, berättar minister Lintilä.

Verksamhetsmiljön måste också utvecklas i större utsträckning. Utöver de tre centrala flaskhalsar som identifierats finns det också ett behov av att stärka de allmänna förutsättningarna för ekonomisk aktivitet. Den ökade tillväxten ska vara förenlig med en hållbar miljö och förverkligas på ett sådant sätt att medborgarna i stor utsträckning kan dra nytta av tillväxtens frukter.

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 29 juni 2020 en oberoende expertgrupp för att bereda en strategi- och handlingsplan. Med hjälp av planen skapar man en grund och färdplaner för att trygga ekonomisk tillväxt och hållbar välfärd genom ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

Den rapport som nu publicerats baserar sig på ett tänkande som sträcker sig fram till och över 2030. Åtgärdsförslagen är inriktade på beslut och åtgärder som ska genomföras under den nuvarande regeringens mandatperiod. I den sista delen som publiceras hösten 2021 har gruppen som mål att koncentrera sig på åtgärdsförslag som gäller regeringsperioden 2023–2027.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Pekka Ala-Pietilä, arbetsgruppens ordförande, begäran om intervjuer Anna-Mari Purola, tfn 0400 469 843https://tem.fi/-/uusi-asiantuntijaryhma-paneutuu-yritysten-menestymiseen-kansainvalisessa-kilpailussa-koronakriisin-jalkeen?languageId=sv_SE

Tillbaka till toppen