Hoppa till innehåll
Media

Gasmarknadspaketet och elmarknadsmodellen på agendan i energirådet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2023 14.10 | Publicerad på svenska 28.3.2023 kl. 8.30
Pressmeddelande
Vihreän energian piirrossymboleja

EU:s energiministrar samlas den 28 mars 2023 i Bryssel till det första officiella mötet i energirådet under Sveriges ordförandeskap. Avsikten är att nå en allmän riktlinje om gasmarknadspaketet och föra en politisk diskussion om Europeiska kommissionens förslag av den 14 mars till reform av EU:s elmarknadsmodell. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Ann-Mari Kemell.

Förhandlingarna om en reform av EU:s elmarknadsmodell har inletts

Mötet för en politisk diskussion om elmarknadsmodellen. Kommissionen lade fram sitt förslag till reform av modellen den 14 mars 2023. Kommissionen föreslår ändringar i synnerhet i elförordningen och eldirektivet samt i REMIT-förordningen. Målet är att göra EU:s energimarknad mer hållbar och stabil, skydda konsumenter och företag mot plötsliga prisfluktuationer på el och uppmuntra investeringar i förnybara energikällor. Syftet med diskussionen är att styra det fortsatta arbetet med förslaget i rådet.

Syftet med kommissionens förslag är att bemöta de farhågor som slutförbrukarna av el, industrin och investerarna har när det gäller att skydda sig mot prisfluktuationer på marknaden. Centrala är förslagen för att förbättra konsumentskyddet, främja långa avtal och industriell konkurrenskraft, samt förslag på stödmekanismer för produktion och flexibilitet.

Finland deltar i diskussionen i enlighet med sina ståndpunkter i fråga om förhandspåverkan, som fastställs i E-skrivelsen E159/2022 rd. En U-skrivelse om kommissionens förslag bereds och Finlands handlingslinje överenskoms vid EU-ministerutskottets möte.

Finland anser att en lyckad utgångspunkt i kommissionens förslag är att marknadsmodellen fungerar bra i grunden och ger rätt slags investeringssignaler. Energikrisen har dock visat att förbättringar behövs särskilt när det gäller konsumentskydd och resiliens. Strävan att förbättra prisstabiliteten på lång sikt och förmågan att reagera på priskriser på europeisk nivå är värd att understödjas. 

Gasmarknadspaketet underlättar användningen av förnybara gaser och förbättrar konsumentskyddet

Avsikten är att vid mötet nå rådets allmänna riktlinje om gasmarknadspaketet. De viktigaste målen för det är att underlätta införandet av förnybara och koldioxidsnåla gaser, skapa en marknad för väte och öka konsumenternas möjligheter att påverka samt konsumentskyddet. 

Syftet är även att förenkla den nuvarande rättsliga ramen genom att harmonisera den reglering som gäller gasmarknaden och gasinfrastrukturen med den reglering som gäller elsektorn och som godkändes 2019 (det så kallade Ren energipaketet). Bakgrunden till detta är målet att möjliggöra en övergång från fossil naturgas, som stöder EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

Finland förhåller sig positiv till utvecklingen av den inre marknaden för gas och en närmare integration av den inre marknaden. Man skulle kunna gå vidare till den inre marknaden genom regionala marknader. Detta skulle bidra till en fungerande konkurrens mellan grossistmarknaden för gas och olika gaskällor samt försörjningssäkerheten. 

Förhandlingarna har förts i snabb takt under Sveriges ledning. Förslaget har utvecklats i en positiv riktning ur Finlands synvinkel och Finland kan godkänna förslaget till rådets allmänna riktlinje. Den beaktar nu bättre särdragen hos den små naturgasmarknaden i Finland. Till förordningen har bland annat fogats en möjlighet att temporärt förbjuda import av gas och LNG från Ryssland och Belarus. 

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 6518
Elina Hautakangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7116
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828
Elina Johansson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 301 4607

Tillbaka till toppen