Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslår förbättringar i exportfinansieringen

Arbets- och näringsministeriet
11.11.2016 11.44
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 11 november 2016 till riksdagen lagförslag som syftar till att främja konkurrenskraften när det gäller finansiering för finländska företag som exporterar kapitalvaror och på så sätt förbättra deras möjligheter att få exportprojekt.

Bankernas möjligheter att finansiera stora exportaffärer är begränsade på grund av de skärpta bestämmelserna om soliditet. Därför har Finlands Exportkredit Ab och Finnvera Abp stor betydelse i finansieringen av kapitalvaruexport. Genom lagförslagen förbereder man sig också på den ökande efterfrågan på finansiering hos de viktigaste finländska branscherna som exporterar kapitalvaror.

Regeringens riktlinje är att försöka hålla fullmakterna och villkoren för exportfinansiering på samma nivå som i de viktigaste konkurrentländerna. I syfte att uppnå målet höjs fullmakterna för exportgarantier samt exportkrediter och ränteutjämning, så att finansiering på OECD-villkor för finländska exportföretags exporthandel kan tryggas.

Exportkredit Ab:s maximifullmakter höjs till 22 miljarder euro och Finnvera Abp:s maximibelopp av exportgarantier till 27 miljarder euro

I syfte att främja exporten föreslås det att lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning ändras så att maximifullmakten för Finlands Exportkredit Ab:s export- och fartygskrediter höjs från 13 miljarder euro till 22 miljarder euro och ränteutjämningsfullmakten på samma sätt från 13 miljarder euro till 22 miljarder euro.

Det föreslås att lagen om statliga exportgarantier ändras så att det sammanlagda ansvaret för exportgarantier som Finnvera Abp beviljat och skyddsarrangemang höjs från 19 miljarder euro till 27 miljarder euro. I beloppet ingår en höjning av garantifullmakten för specialrisktagning från 3,5 miljarder till 5 miljarder euro.

Dessutom föreslås en ändring i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Enligt förslaget kan av statsbudgeten beviljas i huvudsak kortfristiga lån upp till högst tre miljarder euro, om Finnvera inte själv kan skaffa medel på skäliga villkor.

Ett villkor för beviljande av exportfinansiering är att exporten främjar den ekonomiska utvecklingen i Finland. Nu föreslås det att bestämmelser om villkoren utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten är att bättre än i nuläget beakta utvecklingen när det gäller internationaliseringen av företagsverksamheten.

– En konkurrenskraftig och växande export är av största vikt för välfärden och sysselsättningen i Finland. Finansieringen utgör en betydande del av konkurrenskraften hos den kapitalintensiva exporten. I regeringen vill vi se till att tillväxten i exporten inte avstannar i brist på konkurrenskraftig finansiering, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Även om fullmakterna höjs avsevärt, bedöms höjningarna inte medföra direkta utgifter för statsfinanserna. Höjningen av maximibeloppet för exportgarantier med åtta miljarder euro ökar dock riskerna i samband med exportfinansiering. Eventuella ersättningar för exportgarantier betalas i första hand av garantiavgiftsinkomster för det år då ersättningen betalas och därefter används medel ur Finnvera Abp:s fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och ur statsgarantifonden. Dessa medel bedöms täcka kreditriskerna i garantistocken.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, specialmedarbetare, ANM, tfn  050 410 4909
Kari Parkkonen, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4938

Olli Rehn spetsprojekt
Tillbaka till toppen