Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2017:
Fokus på att skapa förutsättningar för tillväxt

Arbets- och näringsministeriet
12.8.2016 11.06
Pressmeddelande

Tyngdpunkten i arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2017 ligger på tillväxtpolitik, som stöder uppnåendet av regeringsprogrammets mål i fråga om sysselsättning och tillväxt. Tillväxtpolitiken bygger på framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland.

Arbets- och näringsministeriet föreslår 3 005 miljoner euro i anslag under huvudtiteln, vilket innebär en ökning på 69 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år.

Av anslagen under huvudtiteln har det gjorts betydande ökningar i utbetalningarna inom ramen för EU:s strukturfonder (115 miljoner euro), ersättningarna till kommunerna för integration av invandrare (100 miljoner euro) och i produktionsstödet för förnybar energi (64 miljoner euro). Införandet av det nya kompensationsstödet för utsläppshandelns indirekta kostnader innebär också en ökning med 43 miljoner euro i de totala utgiftsposterna under huvudtiteln.

Spetsprojektfinansiering för kommersialisering av innovationer

De närings- och innovationspolitiska åtgärderna fokuserar på att stärka konkurrenskraften och förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Det föreslås att Innovationsfinansieringsverket Tekes får fullmakt att bevilja understöd till ett belopp av 231 miljoner euro och fullmakt att bevilja lån till ett belopp av 147 miljoner euro. Tekes finansiering inriktas i högre grad än tidigare mot riskfyllda projekt som påskyndar förnyelse av näringsstrukturen. 

Till genomförandet av närings- och innovationspolitiken föreslås att det riktas spetsprojektfinansiering i enlighet med regeringsprogrammet till ett belopp av 43 miljoner euro, vilket är 13 miljoner euro mer än i statsbudgeten för innevarande år. Spetsprojektfinansieringen inriktas till att påskynda cleantech- och bioekonomilösningar samt kommersialisering av forskningsresultat.

Ökat antal aktiveringsåtgärder i skötseln av sysselsättningen

När det gäller skötseln av sysselsättningen utökas antalet aktiveringsåtgärder genom en utvidgning av arbetslöshetsförmånernas användningsändamål. Från ingången av 2017 kan anslag som har reserverats för arbetslöshetsförmåner användas för att finansiera startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. Genom att utvidga användningsändamålet kan man bättre än nu svara på de arbetslösas servicebehov.

På grund av ändringen överförs 151 miljoner euro från anslaget för arbetskrafts- och företagsservicen till social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Utöver den överföringen påverkas anslagets storlek av det tidigare fattade beslutet om besparingar på 20 miljoner euro, en överföring av 7 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel för grundläggande och förberedande utbildning för invandrare samt en ökning av 22 miljoner euro för integrationsutbildningen.

För ersättningarna till kommunerna för integration av invandrare föreslås ett anslag på 263 miljoner euro, vilket är 100 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år.

Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader införs

I enlighet med regeringsprogrammet är det meningen att det ska införas ett stöd för att kompensera indirekta kostnader för utsläppshandeln. För detta stöd föreslås ett anslag på 43 miljoner euro. Det nya stödet är avsett för energiintensiva branscher, som drabbas av att elpriset stiger när priset för en utsläppsrätt stiger. Införandet av det nya stödsystemet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner det.

För energipolitiken föreslås anslag till ett belopp av 487 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 104 miljoner euro jämfört med budgeten för 2016. Utöver införandet av kompensationsstödet ökar utgifterna för produktionsstödet för förnybar energi med 64 miljoner euro, vilket beror på en ökning av den kapacitet som omfattas av stödsystemet och förändringar i priset på el och utsläppsrätter. Regeringens spetsprojektfinansiering för investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik höjs med 20 miljoner euro, så att den når en sammanlagd nivå av 40 miljoner euro.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder till budgetmanglingen

Genomförandet av de paket för sysselsättning och företagande som regeringen fattade beslut om i våras framskrider enligt planerna inom de anslagsramar som man kommit överens om tidigare. Vid arbets- och näringsministeriet bereds dessutom åtgärder som stärker sysselsättningen. Beredningen tar sikte på regeringens budgetförhandlingar. 

Det budgetförslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för 2017 (endast på finska) som lämnats till finansministeriet publicerades den 12 augusti 2016, när finansministeriet gav sin respons på ministeriernas budgetförslag.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 506 3502
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 029 504 7165
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 574 0236

Tillbaka till toppen