Hoppa till innehåll

Lagförslag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.47 | Publicerad på svenska 9.4.2021 kl. 12.48
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 8 april en proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021‒2028. Understöden som avses i den föreslagna lagen främjar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, företagens innovationsverksamhet och konkurrenskraft samt andra näringspolitiska mål. Propositionen hänför sig till de centrala delarna till inledandet av EU:s kommande programperiod för regional- och strukturpolitiken 2021‒2027.

Genom den föreslagna lagen upphävs den gällande lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet.

Understöden ska fortsättningsvis riktas i synnerhet för tillväxt i och utveckling av små och medelstora företag

Huvuddragen i regleringen förblir oförändrade. Understödssystemet utgörs enligt förslaget fortfarande av två understödsformer, understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön. Understöd ska beviljas i synnerhet för tillväxt i och utveckling av små och medelstora företag. De i lagen avsedda uppgifterna ska även i fortsättningen koncentreras till NTM-centralerna i Södra Savolax, Tavastland, Mellersta Finland och Norra Österbotten.

Understöd för utvecklande av företag kan i huvudsak beviljas små och medelstora företag för innovativa utvecklings- och investeringsprojekt som hänför sig till tillväxt eller internationalisering. Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser bl.a. för utredningar som behövs med tanke på företagsverksamheten, för utvecklande av tjänster som företagen behöver samt för främjande av samarbete mellan företag, samarbete mellan företag och högskolor samt samarbete mellan företag och forskningsinstitut samt forskning som nätverkar med näringslivet.

Understöd ska beviljas med hänsyn till region- och strukturpolitiska mål

Understödsprogrammen enligt den föreslagna lagen används för genomförande av programmen för EU:s regional- och strukturpolitik under den programperiod som inleds 2021. Således beaktar man vid beviljandet av understöd målen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och den nationella regional- och strukturpolitiken samt konkurrensaspekter. Centrala prioriteringar under programperioden 2021–2027 är främjandet av koldioxidneutralitet, energi- och materialeffektivitet samt digitalisering. Dessutom kan understödsprogrammen användas för understöd som finansieras enbart med nationella medel.

Understöd som avses i propositionen ska finansieras med anslag i statsbudgeten och medel ur Europeiska unionens fonder, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning.

Ändringar i sektorsindelningen och förutsättningarna för beviljande av understöd för utvecklande av företag

Den sektorsindelning som gäller understöd för utvecklande av företag har ändrats i lagförslaget så att endast primärproduktionen inom fisk-, jord- och skogsbruket utesluts från utvecklingsunderstödet. Exempelvis företag som betjänar skogsbruket utesluts inte längre på basis av branschen från understöden, och understöd kan också beviljas för fiskförädling.

Beaktandet av miljöaspekter har fogats till förutsättningarna för beviljande av utvecklingsunderstöd i lagförslaget. Som en faktor som talar för beviljande av understöd betraktas till exempel att projektet främjar målen för det regional- och strukturpolitiska programmet, såsom koldioxidsnålhet eller energi- och materialeffektivitet eller att projektet har andra positiva konsekvenser för miljön.

Det föreslås att det till lagen fogas en ny paragraf om beviljande av utvecklingsunderstöd under exceptionella förhållanden, som möjliggör en flexiblare användning av utvecklingsunderstödet i framtiden t.ex. i liknande krissituationer som den aktuella coronapandemin. Det är inte fråga om en så kallad paragraf om allmänt stöd, utan om flexibilitet i beviljandet av utvecklingsunderstöd under exceptionella förhållanden. Beviljande av utvecklingsunderstöd under exceptionella förhållanden förutsätter att närmare bestämmelser om detta utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2021. Bestämmelser om ikraftträdandet utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen föreslås vara temporär och gälla till och med den 31 december 2028.


Mer information:
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216
Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506

Tillbaka till toppen