Hallituksen esitys TEM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028

HE 46/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028. Ehdotetulla lailla kumottaisiin laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014). Ehdotetun lain tavoitteena on yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän selkeyttäminen, tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen. Lakiesitys liittyy keskeisiltä osiltaan Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 alkamiseen vuonna 2021. Ehdotetun lain mukainen avustusjärjestelmä ja sääntelyn päälinjat säilyisivät nykyisen kaltaisina. Avustusjärjestelmä muodostuisi edelleen kahdesta avustusmuodosta eli yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla edistettäisiin taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä sekä muita elinkeinopoliittisia tavoitteita. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrittäisiin myöntämällä avustuksia erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja kehittämiseen. Avustusten myöntämisessä otettaisiin huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. Voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Laki olisi voimassa 31.12.2028 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Esityksen mukaisia avustuksia on tarkoitus rahoittaa valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin rahastoista, erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, saatavilla varoilla. EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen varoista saatavan rahoituksen ja sen edellyttämän kansallisen rahoituksen määrän arvioidaan kokonaisuutena kasvavan ohjelmakaudella 2021-2027 noin 3,3 miljardiin euroon. Yritysrahoituksen määrä edellä mainituista varoista määräytyy kuitenkin vuosittain maakunnittain laadittavien maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien perusteella. Vuoden 2021 valtion talousarvion mukaan ehdotetun lain mukaisia avustuksia rahoitettaisiin momentilta 32.30.42 (puhtaasti kansalliset avustukset) ja momentilta 32.30.64 (EU-osarahoitteiset avustukset).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen