Hoppa till innehåll

Lagförslag som sänker distributionsskyldigheten 2022 och 2023 på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 8.19
Pressmeddelande
Auton tankkaus, lähikuvana bensiinipistooli auton bensatankin reiässä

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om förslag till ändringar i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (lagen om distributionsskyldighet). Syftet med propositionen är att sänka priserna på trafikbränslen genom att temporärt sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen.

I lagutkastet sänks distributionsskyldigheten för förnybara bränslen med 7,5 procentenheter 2022 och 2023. Distributionsskyldigheten är 12 procent i år och 13,5 procent 2023. 

Dessutom lindras bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten temporärt åren 2022 och 2023. Enligt förslaget ska den andel som överstiger distributionsskyldigheten under dessa år kunna beaktas i sin helhet vid beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret.

Utlåtanden om lagutkastet kan lämnas via webbtjänsten Utlåtande.fi fram till den 11 maj 2022. Regeringens proposition överlämnas till riksdagen under våren. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Syftet med lagändringen är att sänka de höjda priserna på trafikbränslen

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har påverkat energipriserna avsevärt. Kriget har haft en betydande inverkan särskilt på bränslepriserna. Bakom prisstegringen ligger också den ökade efterfrågan på grund av att coronaviruset avtar. 

Lagen om distributionsskyldighet förpliktar drivmedelsdistributörerna att årligen leverera förnybara bränslen till konsumtion enligt vad som särskilt föreskrivs om minimiandelen. 

Som en del av de temporära åtgärder som vidtas under övergångsperioden på grund av den plötsliga höjningen av energipriserna fastställde ministerarbetsgruppen för beredskap den 7 april 2022 att distributionsskyldigheten ska sänkas temporärt med 7,5 procentenheter. Sänkningarna gäller åren 2022 och 2023.

En sänkning med 7,5 procentenheter beräknas påverka pumppriset på diesel med cirka 12 cent per liter. I år kan effekten vara större, eftersom distributörerna i början av året har distribuerat förnybara bränslen i enlighet med en distributionsskyldighet på 19,5 procent. 

Effekten när det gäller pumppriset på bensin är mindre eftersom distributionsskyldigheten i högre grad uppfylls med förnybar diesel. Det kan emellertid antas att distributörerna utjämnar priseffekten delvis från diesel till bensinfraktioner. Beräkningar av pumppriset är dock förknippade med stora osäkerheter, och det kan också finnas skillnader mellan distributörerna när man gör dessa.

Avsikten är att de utsläppsminskningar som inte genomförts 2022 och 2023 till följd av sänkningen av distributionsskyldigheten ska täckas genom att höjningarna av skyldigheten höjs under de kommande åren. I enlighet med den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU) är distributionsskyldigheten dessutom 34 procent år 2030. Regeringen överlämnar en separat proposition om höjningarna under hösten 2022.

Lämna in utlåtandet om lagutkastet via webbplatsen Utlåtande.fi genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats där. Utlåtandet behöver inte sändas in till ministeriet separat per e-post eller post. Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i bruksanvisningarna för utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Ytterligare information: 
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067 och nicoleta.kaitazis(at)gov.fi
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059 och harri.haavisto(at)gov.fi
 

Tillbaka till toppen