Hoppa till innehåll
Media

Livsmedelsbranschen är tillväxt- och förnyelseinriktad i en turbulent verksamhetsmiljö

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 11.03 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 12.47
Pressmeddelande
I bilden en kvinna bakar i bakariet rågbröder.

Företagen inom livsmedelsbranschen är tillväxtinriktade och söker förnyelse på många olika sätt. Nya livsmedelsföretag har också startats aktivt. De närmaste konjunkturutsikterna för företagen inom livsmedelsbranschen är sämre än för ett år sedan, men positivare än för jämförelsebranscher. Effekterna av det ryska anfallskriget har drabbat livsmedelsföretagen mer än andra små och medelstora företag.

 

Inom livsmedelsindustrin arbetar 34 000 personer på heltid i cirka 1 850 företag på olika håll i landet. Vart tredje företag inom livsmedelsindustrin är aktör inom bageribranschen. Under de senaste åren har det grundats ungefär 250 nya företag årligen. Livsmedelsindustrin är en stabil arbetsgivare i olika ekonomiska situationer. När det gäller tillgång till kvalificerad arbetskraft har fler utmaningar börjat dyka upp jämfört med tidigare.

Uppgifterna baserar sig på branschrapporten Livsmedelsbranschen – en resilient nätverksekonomi (Elintarvikeala – muutosjoustavaa verkostotaloutta) och SMF-branschbarometern om framställning inom livsmedelsbranschen, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 13 december 2022.

Den tillväxthungriga livsmedelsindustrin är en aktiv investerare

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen är fortfarande tillväxtorienterade, vilket framgår av branschbarometern om livsmedelsframställning. Av livsmedelsföretagen uppgav 33 procent att de är kraftigt tillväxtorienterade och 35 procent att de i den utsträckning det är möjligt strävade efter tillväxt. Året innan var den sammanlagda andelen 54 procent.

Livsmedelsföretagen tror att kostnaderna kommer att öka och lönsamheten försämras trots att priserna på de egna produkterna stiger. Livsmedelsbranschens affärsverksamhet har små marginaler och möter ett hårt pristryck från handeln och konsumenterna. Skillnaderna i lönsamheten hos företag inom samma bransch kan vara stora. Konjunkturförväntningarna för små och medelstora företag inom livsmedelssektorn under den närmaste tiden är dock ganska positiva, men svagare än förra året.

Kundkännedom och modernisering accentueras i en snabbt föränderlig affärsmiljö som påverkas av trender. Livsmedelsbranschen moderniseras i synnerhet genom investeringar samt genom att nya produkter och tjänster lanseras. Under de senaste åren har omfattande investeringar gjorts inom livsmedelsindustrin. Omfattande investeringar förväntas också i år. De möjligheter som digitaliseringen erbjuder hjälper livsmedelsföretag att stärka företagsbilden och nå kundgrupper. En minskning av matsvinnet och energilösningar gäller hela livsmedelssystemet.

Av SMF-företagen inom livsmedelsbranschen bedömde 65 procent att Rysslands angrepp mot Ukraina inverkat negativt på affärsverksamheten. Effekterna syns särskilt i form av ökade produktionskostnader samt förändringar i logistiken och konsumtionsefterfrågan.

Kostnadsstegringen berör hela det globala livsmedelssystemet. På grund av den exceptionellt höga inflationen betonar den minskade köpkraften och de ökade produktionskostnaderna en förbättring av kostnadskonkurrenskraften inom livsmedelsindustrin.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom olika branscher.

Arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera Abp låter Taloustutkimus göra en SMF-företagsbarometer som de branschvisa SMF-barometrarna baserar sig på. Enkäten i juni–juli 2022 besvarades av drygt 100 små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen.

Ytterligare information:
Leena Hyrylä, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 029 502 9047
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2382

Tillbaka till toppen