Hoppa till innehåll

Gemensam datahub för detaljmarknaden för naturgas och gas från förnybara energikällor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.23
Pressmeddelande

Vid ingången av 2020 i och med ändringen av naturgasmarknadslagen kommer också detaljmarknaden för naturgas och gaser från förnybara källor att öppnas för konkurrens. Samtidigt övergår man på detaljmarknaden för gas till ett centraliserat informationsutbyte. Det inrättas en enhet för centraliserat informationsutbyte inom naturgashandeln, en s.k. datahub, som ska användas av detaljförsäljare och distributionsnätsinnehavare för skötseln av marknadsprocesserna på detaljmarknaden.

Den 19 december 2019 överlämnade statsrådet en proposition om detta till riksdagen. I regeringens proposition föreslås ändringar i naturgasmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dvs. efter årsskiftet då naturgasmarknaden har öppnats för konkurrens.

I naturgasmarknadslagen föreslås det bestämmelser om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i anknytning till marknadsprocesserna inom naturgashandeln och om behandling av uppgifter i anknytning till processerna vid mätning av naturgasleveranser, genomförande av balansansvar, informationsutbytet inom naturgashandeln samt vid övriga marknadsprocesser och vid balansavräkningen.

I propositionen föreslås bestämmelser som ger enheten för centraliserat informationsutbyte inom naturgashandeln samt naturgasföretagen en rättslig grund för att behandla personuppgifter vid skötseln av de ovannämnda lagstadgade uppgifterna och skyldigheterna.

För datahubverksamheten ansvarar den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren (GasTSO, som blir Gasgrid Finland Oy vid uppdelningen av Gasum 1.1.2020). Eftersom enheten enligt lagen kommer att ha en monopolställning inom produktionen av tjänsterna i fråga, ska villkoren för tjänsterna och metoderna för prissättningen av dem fastställas innan tjänsterna tas i bruk. Tillsynen över enhetens verksamhet åläggs Energimyndigheten, som är nationell energitillsynsmyndighet.

Lösningen med centraliserat informationsutbyte medför på lång sikt ekonomiska fördelar för naturgasföretagen och slutanvändarna. Den gör att behandlingen av detaljförsäljare blir mera jämlik och icke-diskriminerande och förbättrar marknadens funktion då konkurrensen mellan detaljförsäljarna ökar. Dessutom främjar ett centraliserat informationsutbyte affärsverksamheten särskilt för de aktiva detaljförsäljarna.

Lösningen gör det lättare för nya detaljförsäljare att komma in på marknaden genom att processerna och informationsutbytet mellan marknadsparterna blir enhetligare och klarare. Den minskar också naturgasföretagens behov av investeringar i egna informationssystem.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828

Tillbaka till toppen