Hyppää sisältöön

Maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto yhteiseen datahubiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.23
Tiedote
Maakaasuputkia

Maakaasumarkkinalaki avaa vuoden 2020 alusta myös maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinat kilpailulle. Samalla kaasun vähittäismarkkinat ovat siirtymässä keskitettyyn tiedonvaihtoon. Vähittäismyyjiä ja jakeluverkonhaltijoita varten perustetaan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub, jonka kautta ne velvoitetaan hoitamaan vähittäismarkkinoiden markkinaprosessinsa.

Valtioneuvosto antoi 19.12.2019 asiaa koskevan esityksensä eduskunnalle. Hallituksen esitys muuttaisi maakaasumarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa, eli mahdollisimman pian sen jälkeen, kun maakaasumarkkinat avautuvat kilpailulle vuoden vaihteessa.

Maakaasumarkkinalaissa säädettäisiin maakaasukaupan markkinaprosesseihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja prosesseihin liittyvien tietojen käsittelystä maakaasun toimitusten mittauksessa, tasevastuun täyttämisessä, maakaasukaupan tiedonvaihdossa ja muissa niihin liittyvissä markkinaprosesseissa sekä taseselvityksessä.

Esityksessä ehdotetaan säännöksiä, jotka antaisivat maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle ja maakaasualan yrityksille oikeusperusteen käsitellä henkilötietoja, kun ne hoitaisivat edellä mainittuja lakisääteisiä tehtäviään ja velvoitteitaan.

Datahubin toiminnasta vastaa järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (KaasuTSO, tuleva Gasgrid Finland Oy, joka eriytetään Gasumista 1.1.2020). Koska yksiköllä olisi lakiin perustuva monopoliasema näiden palvelujen tuottamisessa, palvelujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät vahvistettaisiin ennen niiden käyttöönottamista. Yksikön toiminnan valvonta annettaisiin kansallisena sääntelyviranomaisena toimivalle Energiavirastolle.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu tuottaa taloudellisia hyötyjä pitkälle aikavälillä maakaasualan yrityksille ja loppukäyttäjille. Se lisää vähittäismyyjien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, ja parantaa markkinoiden toimivuutta lisäämällä vähittäismyyjien välistä kilpailua. Se myös tukee erityisesti aktiivisesti toimivien vähittäismyyjien liiketoimintaa.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu helpottaa uusien vähittäismyyjien tuloa markkinoille yhdenmukaistaen ja selkeyttäen markkinaosapuolten välisiä prosesseja ja tiedonvaihtoa. Se vähentää myös maakaasualan yritysten tarvetta investoida omiin tietojärjestelmiinsä.

Lisätiedot:
Hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun