Hoppa till innehåll

Resenärernas konsumtion i Finland krymper med 60–70 procent år 2020 till följd av konsekvenserna av coronaviruset

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2020 10.00 | Publicerad på svenska 7.5.2020 kl. 13.00
Pressmeddelande

Den summa pengar som finländare och utländska resenärer använde i Finland, dvs. turismefterfrågan var enligt uppskattningar 16,1 miljarder euro år 2019. Enligt vissa bedömningar dröjer det till åtminstone 2022 innan efterfrågan återställs till fjolårets siffror.

Arbets- och näringsministeriet har som tjänsteuppdrag utarbetat de bedömningar som beskriver turismefterfrågan tillsammans med Visit Finland, Statistikcentralen och Turism- och Restaurangförbundet rf.

Om återhämtningen av efterfrågan börjar i september, krymper den totala efterfrågan inom turismen med cirka 60 procent 2020, dvs. cirka 9,8 miljarder euro. Om återhämtningen av efterfrågan börjar först i december 2020, krymper den totala efterfrågan inom turismen med cirka 70 procent 2020, dvs. cirka 10,9 miljarder euro.

Räknat i eurobelopp krymper efterfrågan mest inom den inhemska turismen

Efterfrågan inom den inhemska turismen krymper enligt bedömningar med 50–60 procent, dvs. 4,5–5,1 miljarder euro 2020. Efterfrågan inom den inhemska turismen är närmare 55 procent av den totala turismefterfrågan i Finland, och bär därmed upp det grundläggande kassaflödet för många turistföretag.

Coronakrisen minskar den utländska turismefterfrågan med över 70 procent, dvs. 3,5–3,9 miljarder euro. Detta är en betydande del av Finlands tjänsteexport av vilken turismen utgör 16 procent och är därmed den tredje mest betydande sektorn inom tjänsteexporten.  Turismexporten har under de senaste åren vuxit kraftigt.

Den inhemska efterfrågan som finländarnas utrikesturism skapar minskar relativt sett mest, nästan 80 procent, dvs. cirka 2 miljarder euro. Utrikesturismens andel av den totala turismefterfrågan är cirka 15 procent. Större delen av detta utgörs av den inhemska flyg- och fartygstrafikens och resebyråernas tjänster.

Bedömningar utnyttjas vid planeringen av stimulansåtgärder inom turismen

Återhämtningen av turismefterfrågan särskilt i fråga om turismen till Finland och finländarnas utrikesturism sker betydligt långsammare än inrikesturismen.

Bedömningarna beskriver coronavirusets konsekvenser för turismen i Finland som helhet. Med hjälp av bedömningarna kan man inte granska återhämtningen av turismefterfrågan sektorsvis eller regionalt. Bedömningen av utvecklingen baserar sig på internationella och nationella undersökningar och bedömningar av coronapandemins konsekvenser för turismen och utvecklingen för sektorn efter pandemin. Synpunkterna har ställts i relation till siffrorna i Turismräkenskaperna som Statistikcentralen och Visit Finland producerat.

Bedömningarna baserar sig på läget den 30 april och de kommer att uppdateras regelbundet. Bedömningarna utnyttjas vid planering av stimulansåtgärder inom turismen på nationell nivå. Det centrala målet för Finlands turismstrategi är stärkandet av hållbar tillväxt och förnyelse för turismen i Finland. En central indikator vid uppföljningen av tillväxten är utvecklingen av turismefterfrågan, dvs. resenärernas penninganvändning.

Turismefterfrågan beskriver den penningsumma som under året använts för köp av turismtjänster och turismprodukter. Den totala turismefterfrågan innehåller de finländska och utländska resenärernas konsumtionsutgifter i Finland.

Ytterligare uppgifter:

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012
Katarina Wakonen, Manager, Research, Global Insight, Visit Finland, tfn 040 072 3088
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
Ari Peltoniemi, huvudekonom, Turism- och Restaurangförbundet rf, tfn 044 750 4511

Tillbaka till toppen