Hoppa till innehåll

Med Fonden för en rättvis omställning lindras de negativa effekterna av minskad energianvändning av torv i Finland – förslag till program på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 10.28 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 14.31
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber er lämna utlåtanden om förslaget till program för Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF), regionala omställningsplaner och tillhörande miljörapport. Genom fonden lindras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekterna av en koldioxidsnål omställning för EU:s regionala ekonomier och sysselsättning. I Finland inriktas finansieringen särskilt på förnyelse av näringsstrukturen och sysselsättningsfrämjande åtgärder i de områden som påverkas mest av minskad energianvändning av torv.

JTF är en del av den helhet genom vilken Europeiska unionen strävar efter att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2050. I Finland har fonden som mål att minst halvera användningen av torv som energikälla före 2030. Målet baserar sig på regeringsprogrammet.

Tyngdpunkten i de regionala omställningsplanerna ligger på nya ersättande arbetsplatser, utvidgning av affärsverksamheten och omskolning

Utöver programförslaget begärs utlåtanden om de regionala omställningsplaner som har utarbetats under landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas ledningsansvar. Fondens åtgärder är inte begränsade till torvområden, eftersom de negativa effekterna av minskad användning av torv kan sträcka sig geografiskt också till ett vidsträckt område. Planerna har utarbetats i Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta. Av kommunerna i Birkaland deltar dessutom Punkalaidun, Virdois, Parkano och Kihniö.

Torvbranschen har i Finland en sysselsättande effekt på cirka 2 500 årsverken. De direkta och indirekta negativa effekterna på den regionala ekonomin och sysselsättningen av en avsevärd nedgång i branschen är betydande. I planerna ligger tyngdpunkten på att göra näringarna i regionerna mångsidigare och att anpassa arbetskraften inom branschen. Enligt förslaget riktas finansieringen särskilt till arbetsplatser inom grön ekonomi och nya lösningar inom grön teknik samt till de nya affärsmöjligheter som dessa medför.

Åtgärderna för omskolning och ny sysselsättning av arbetskraft ska i första hand riktas till dem som blivit arbetslösa inom torvsektorn och dem som hotas av arbetslöshet. En särskild målgrupp är de unga. Genom finansieringen utvecklas också torvföretagarnas kompetens och färdigheter till exempel inom virkesdrivning och restaurering av torvmossar i syfte att möjliggöra ny affärsverksamhet. 

Utlåtanden kan också lämnas om fondens miljörapport som omfattar programtexten och omställningsplanerna för de regioner där åtgärderna genomförs. Miljörapporten har utarbetats av Gaia Consulting Oy.

Lämna in din ansökan senast den 8 augusti 2022 kl. 16

Förslaget till program, omställningsplanerna och miljörapporten kommer att fogas till Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regional- och strukturpolitik, som godkändes av Europeiska kommissionen den 5 maj 2022. Den totala offentliga finansieringen från Fonden för en rättvis omställning (EU + staten) kommer att uppgå till cirka 600 miljoner euro.

Vi ber er lämna in utlåtandena före den 8 augusti 2022 kl. 16.00 via tjänsten Utlåtande.fi.

Ytterligare uppgifter:
Pasi Rantahalvari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7280
Valtteri Karhu, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7209

Tillbaka till toppen