Hoppa till innehåll

Mer kompetens och rådgivning för sociala företag – utlysning av finansiering för att inrätta ett kompetenscenter inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 10.30
Pressmeddelande

Syftet med det nya kompetenscentret för sociala företag är att få fler samhälleliga företag till Finland och samtidigt främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra. Arbets- och näringsministeriet utlyser ett statsunderstöd som beviljas för inrättandet av kompetenscentret och dess nätverksbaserade verksamhet. Stödet kan sökas under perioden 2.7–31.8.2021

Till kompetenscentrets uppgifter hör bland annat att

  • bygga upp riksomfattande rådgivnings- och vägledningstjänster speciellt för sociala företag
  • systematisera statistikföringen och insamlingen av uppgifter om socialt företagande
  • utöka de sociala företagens affärskompetens, som bygger på verksamhetens genomslagskraft
  • stärka uppskalningen, det vill säga ökad användning av sociala innovationer
  • finna metoder för att underlätta möjligheterna för socialt företag komma in på marknaden
  • utveckla riksomfattande modeller för sysselsättning av partiellt arbetsföra.

Statsunderstödet kan inte användas för att grunda en ny organisation eller för att finansiera en befintlig aktörs permanenta verksamhet. Kompetenscentrets verksamhet ska bestå av nätverksbaserat samarbete mellan de nuvarande aktörerna.

Anslaget på tre miljoner euro har reserverats för åren 2021–2023. Villkoren för beviljandet av finansieringen baserar sig på statsunderstödslagen och EU:s regler om statligt stöd. Närmare villkor anges i utlysningen (se bilagan som länkats till pressmeddelandet).

Kompetenscentret ska genomföra strategin för sociala företag

Vid sin halvtidsöversyn i april 2021 beslutade regeringen att det ska inrättas ett kompetenscenter för sociala företag i Finland. Samtidigt godkände regeringen en strategi för sociala företag som syftar till att öka antalet nya sociala företag och kännedomen om dem samt förbättra i synnerhet deras genomslagskraft. Ett av strategins centrala mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden.

Ett socialt företag är en affärsmodell vars primära mål är att finna lösningar på någon samhällelig utmaning. Företagens verksamhet är lönsam, men värdebaserad. Därför eftersträvar de inte i första hand vinst för sina ägare utan styr största delen av sin rörelsevinst för att uppfylla det samhälleliga mål de valt. Ett socialt företag kan vara verksamt som en förening, en stiftelse, ett aktiebolag eller ett andelslag.

Enligt en utredning som gavs ut 2020 finns det i Finland cirka 1 700 sociala företag, av vilka över hälften är föreningar som producerar social- och hälsovårdstjänster för den offentliga sektorn. Deras sammanlagda omsättning uppgår till cirka 5,8 miljarder euro och de sysselsätter över 50 000 arbetstagare.

Ytterligare information:
Tuija Oivo, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049040

Tillbaka till toppen