Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Finland ska bli ett ledande land inom tillämpning av artificiell intelligens

Arbets- och näringsministeriet
18.5.2017 13.34
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 maj 2017 en styrgrupp för att bereda ett förslag till ett nationellt program för artificiell intelligens. Ministern konstaterar att artificiell intelligens har blivit ett centralt tema inom digitaliseringen och Finland ämnar i enlighet med regeringsprogrammet höra till de ledande länderna i denna utveckling.

– Målet med programmet för artificiell intelligens är att genom samarbete mellan den offentliga sektorn och företag hitta de viktigaste nya åtgärderna som på bästa sätt stöder utnyttjande av artificiell intelligens och robotik i företagens innovationsverksamhet i Finland. Ett mål med programmet är dessutom att kartlägga de förändringar i arbetslivet som artificiell intelligens och robotik medför samt att stödja de möjligheter som omfattande utnyttjande av information öppnar upp, säger minister Lintilä.

– Vi har som mål att bli ett av de ledande länderna i världen inom tillämpning av artificiell intelligens och nya arbetssätt, konstaterar näringsminister Lintilä. Ett brett utnyttjande av digitalisering i förbättrandet av Finlands konkurrenskraft, vilket ingår i regeringens spetsprojekt, utgör en viktig grund för detta arbete.

– Finland bör effektivt utnyttja sina begränsade resurser i tillämpningen av artificiell intelligens inom tillämpningsområden som hör samman med bl.a. hälsa och välbefinnande, trafik, energi och tillverkningsindustri. I Finland finns många föregångarföretag som har tagit i bruk digitaliseringens verktyg. I följande skede behövs nya former av samspel, så att olika företag som är verksamma i Finland effektivt kan utnyttja dessa nya möjligheter, förtydligar minister Lintilä.

Näringsminister Lintilä betonar att det krävs en ny typ av samarbete mellan företag, forsknings- och utbildningsinrättningar och offentliga organisationer i Finland för att man ska kunna uppnå målet. Man måste bl.a. utöka utbildningen inom branschen och se till att de som redan är i arbetslivet har den kompetens som behövs.

– Artificiell intelligens har påskyndat omvälvningar i den ena branschen efter den andra och medfört fantastiska tillväxtmöjligheter för företag som varit snabba att reagera. Finländska företag och det finländska samhället har utmärkta utgångspunkter att anta de utmaningar och möjligheter som artificiell intelligens medför och göra dem till faktorer som påskyndar hållbar tillväxt, konstaterar minister Lintilä.

– Artificiell intelligens syns i vardagen oftast som nya och bättre tjänster än tidigare. Exempelvis inom hälso- och sjukvården kan artificiell intelligens analysera allt tillgängligt undersökningsmaterial på några sekunder och göra att diagnosen blir mer exakt. Artificiell intelligens betyder också att fartygs rutter, energiförbrukning och underhåll kan optimeras så att de medför så lite olägenhet som möjligt för människor och miljö. Var och en av oss kommer dessutom i kontakt med artificiell intelligens när en digital tjänst snabbt hittar ett hotell, en film eller musik som motsvarar de egna önskemålen, beskriver näringsminister Lintilä.

Man förväntar sig att den styrgrupp som leds av Pekka Ala-Pietilä ska komma med sådana konkreta åtgärdsförslag för utnyttjande av artificiell intelligens som stärker välfärden i hela Finland. Förslaget till program för artificiell intelligens ska bli klart före utgången av september 2017.

– Konkurrenskraften hos innovationsintensiva länder som Finland bygger på förmågan att tillämpa ny teknologi på ett effektivt sätt. I detta avseende utgör ett brett utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och robotik en viktig hörnsten i morgondagens välfärdsfinland, säger Pekka Ala-Pietilä.

Styrgruppens mandattid sträcker sig fram till utgången av den nuvarande regeringsperioden och kan vid behov förlängas. Till gruppens uppgifter hör i fortsättningen att styra genomförandet av programmet för artificiell intelligens, att lägga fram behövliga förslag för regeringen och att rapportera om arbetet till näringsministern.

Ytterligare upplysningar:
Specialmedarbetare Hannu Väänänen, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 4104 909
Styrgruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäki Oyj, (assistent Ulla Paananen, tfn 010 686 7885)
Avdelningschef Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 9202 344

Den styrgrupp som bereder programmet för artificiell intelligens har följande sammansättning:

Ordförande                     
Pekka Ala-Pietilä, styrelseordförande, Huhtamäki Oyj

Vice ordförande      
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar   
Ilkka Kivimäki, kapitalinvesterare, medlem i forsknings- och innovationsrådet; Jyrki Nurmi, Senior Vice President, Valmet Automotive Oyj;
Merja Fischer, direktör, Staria Oyj;  Jukka Ryhänen, Managing director, Finland, Combient Ab; Sonja Ängeslevä, produktdirektör, Unity Technologies Oy; 
Samuel Kaski, akademiprofessor, Aalto-universitetet ; Antti Vasara, verkställande direktör, VTT Ab;Taina Kulmala, enhetschef, statsrådets kansli;                                     

Sekretariat          
Tapio Virkkunen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet; Kalle Kantola, forskningsdirektör, VTT; Mika Klemettinen, programchef, Tekes

Skriv upp i din kalender:
Den 23 maj 2017 offentliggörs Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s Policy Brief om artificiell intelligens. Den är en utmärkt analys av Finlands möjligheter att utnyttja artificiell intelligens.

Tillbaka till toppen