Hoppa till innehåll

OECD: Finland behöver en ny vision för sin nationella forsknings- och innovationsverksamhet

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2017 16.15
Pressmeddelande

Forsknings- och innovationssystemet i Finland måste utvecklas som helhet och i samråd med olika aktörer. Vikt måste fästas vid att stärka totalhanteringen av systemet och öka interaktionen mellan forskningen och näringslivet.

Samhällelig finansiering bör allokeras till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i företag samt till skapande av koncentrationer av spetskompetens i forsknings- och högskolesektorn. Dessutom bör partnerskapsmodellerna mellan den offentliga och den privata sektorn reformeras. Detta konstateras i OECD:s utkast till landsutvärdering av forsknings- och innovationspolitiken i Finland.

-OECD:s synpunkter är värdefulla i arbetet med att reformera forsknings- och innovationssystemet i Finland. De preliminära resultaten av utvärderingen utnyttjas, när vi bereder konkreta förslag som stöder tillväxt och förnyelse inför regeringens halvtidsöversyn, berättar överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

-Ett starkt kunskapsunderlag är en förutsättning för hållbarhet och framgång i alla sektorer i samhället. Detta och andra utvecklingsteman som lyfts fram i OECD:s utkast till rapport kommer inte som en överraskning för oss. Det pågår redan många åtgärder som syftar till sådana insatser som de preliminära rekommendationerna kräver, till exempel forsknings- och innovationsrådets visionsarbete, beskriver överdirektör Tapio Kosunen från undervisnings- och kulturministeriet läget.

Finland måste kunna återställa sin produktivitetsökning och internationella konkurrenskraft

OECD bedömer att Finland måste göra sin ekonomiska struktur mångsidigare och satsa på branscher med högt mervärde. Dessutom framgår av utkastet till rapport att Finland måste förbättra produktiviteten på företagsnivå, särskilt i små, medelstora och startup företag samt stödja företagens tillväxt och internationella konkurrenskraft.

Enligt OECD behöver Finland nya exportbranscher inom hög teknologi samt innovativt företagande. Även den traditionella industrin måste reformeras och dess internationella konkurrenskraft stärkas. Kompetens på hög nivå och nya tekniker måste utnyttjas bättre än tidigare för att ta fram innovationer som främjar marknadstillväxt.

I utkastet till rapport uppmuntras Finland också till att internationalisera innovationssystemet och FoU-verksamheten samt att sammanföra forskningsresurser så att de bildar starkare helheter. Högskolereformen måste fortsättas målmedvetet. Med hjälp av nya arrangemang för samarbete och kompetenskoncentrationer måste man främja både den vetenskapliga forskningen och den för näringslivet relevanta forskningen, såväl som kopplingen mellan dessa.

Slutrapporten över utvärderingen publiceras i juni 2017.

Ytterligare upplysningar:
Antti Valle, industriråd, ANM, tfn 0295 060 140
Erja Heikkinen, vetenskapsråd, UKM, tfn 0295 330 101

Bakgrundsfakta om OECD:s landsutvärdering av forsknings- och innovationspolitiken

ANM och UKM beställde våren 2016 en landsutvärdering av forsknings- och innovationspolitiken från OECD, för att få en internationellt ansedd och oberoende syn på nuläget och reformbehoven för forsknings- och innovationssystemet i Finland.

Sommaren 2016 intervjuade utvärderarna ett stort antal företrädare för näringsliv, högskolor, forskningsinstitut och förvaltning. ANM och UKM ordnade den 8 februari 2017 ett möte för intressentgrupper, där OECD:s utvärderingsteam berättade om sina preliminära slutsatser och rekommendationer och lyssnade på intressentgruppernas synpunkter. Forsknings- och innovationsrådet diskuterade de preliminära resultaten av landsutvärderingen på sitt möte som också hölls den 8 februari.

Utöver landsutvärderingen har Finland låtit utföra separata mikro- och makroekonometriska metaanalyser om FoU-insatsernas verkningsfullhet.  Utredningen på makronivå, som OECD utarbetat, publiceras våren 2017. Utredningen på mikronivå gjordes av Etlatieto Oy och publicerades den 1 december 2016.

Utredningen på mikronivå: Översikt av effekterna av offentlig finansiering av privat FoU-verksamhet finns på adressen http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15401 (på finska)

Tillbaka till toppen