Hoppa till innehåll

En fortsatt PITKO-utredning uppdaterar scenarier av utsläppsminskningar så att de är i enlighet med målet om ett klimatneutralt Finland 2035

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2019 12.43
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet beställer en utredning av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Med utredningen uppdateras beräkningarna och analysen i utredningen om den långsiktiga utvecklingen av totalutsläppen (PITKO), som publicerades i februari, så att de motsvarar målen om ett klimatneutralt Finland 2035 i regeringsprogrammet.

Utredningen beaktar den uppdatering av scenarierna i LULUCF-sektorn (MALULU-utredning) som samtidigt görs i Naturresursinstitutets separata projekt samt det pågående utarbetandet av växthusgasnåla färdplaner för olika sektorer.

Projektet genomförs så att det är möjligt att inkludera preliminära uppskattningar i presentationen av projektets resultat den 11 november 2019 för regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik. Den slutliga rapporten färdigställs i december 2019.

Som underlag för det långsiktiga strategiarbetet för klimat- och energipolitiken publicerades VTT:s och Finlands miljöcentrals PITKO-utredning i februari. I den bedömdes utvecklingen av minskade utsläpp i Finland fram till år 2050 och centrala alternativ för olika sektorer på väg mot koldioxidneutralitet. Enligt utredningen skulle Finland kunna vara koldioxidneutralt kring 2040.

Nu kompletteras tidigare scenarier genom att beakta regeringens mål om klimatneutralitet 2035. Detta innebär i praktiken ännu mer snabba åtgärder för utsläppsminskning och stärkande av kolsänkor.

Resultaten av arbetet används vid beredningen av utsläppsminskande åtgärder och utarbetandet av den nationella långsiktiga strategin för minskade koldioxidutsläpp (LTS) som ska lämnas till EU. Resultaten används även vid ett seminarium som är en del av det offentliga samråd som ingår i beredningen av strategin.

Projektchef för projektet vid VTT är Tiina Koljonen. I genomförandet av arbetet deltar även Antti Lehtilä (integrerad TIMES-VTT-modellering för jämförelsescenarier och politikscenarier) och Hanne Siikavirta (sektorsintervjuer, rapportering) och vid behov VTT:s teknik- och systemexperter. För helhetsgranskningar som gäller koldioxidneutralitet ansvarar Sampo Soimakallio från Finlands miljöcentral och för modellering och bedömning av samhällsekonomin Juha Honkatukia från Merit Economics.

Projektet styrs av samma grupp som utgjorde styrgrupp för projektet Långsiktig utveckling av totalutsläppen (PITKO) inom ramen för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS), som publicerades i februari. Dess ordförande var industrirådet Petteri Kuuva från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4116
Tiina Koljonen, ledande forskare, VTT, tfn 020 722 5806

Tillbaka till toppen