Hoppa till innehåll

SMF-företagsbarometern:
Fortsatt gott konjunkturläge, redan problem med tillgången på arbetskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2018 9.32
Pressmeddelande

De små och medelstora företagen har fortsatt positiva konjunkturförväntningar. En andel på 43 procent av dem bedömer att konjunkturläget kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna. I höstas väntade sig 47 procent av SMF-företagen en konjunkturförbättring. Nu väntade sig endast åtta procent av de företag som besvarat enkäten att konjunkturläget kommer att försämras.

Detta framgår av den SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra och som publicerades den 15 februari.

– Två tredjedelar av alla nya arbetstillfällen uppstår i små och medelstora företag. Denna grupp av företag utgör ryggraden i Finlands ekonomi och sysselsättning, så deras utsikter säger mycket även om den allmänna ekonomiska utvecklingen. Barometern ger hopp om att det goda konjunkturläget kommer att fortsätta, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Konjunkturutsikterna är fortsatt goda, men tillväxten avtar. För att säkerställa framtida tillväxt är det viktigt att se till att SMF-företagen har goda verksamhetsförutsättningar, säger Petri Malinen, ekonom vid Företagarna i Finland.

Lösningar söks för att öka tillgången på kompetent arbetskraft

Över hälften av företagen upplever att tillgången på kompetent arbetskraft i någon mån begränsar tillväxten. Sammanlagt 14 procent anser att detta är ett betydande hinder för tillväxt. Andelen har ökat klart jämfört med för ett år sedan.

– Av barometern framgår ett mycket allvarligt bekymmer: tillgången på arbetskraft hindrar eller begränsar tillväxten hos över hälften av företagen. Andelen har ökat klart jämfört med för ett år sedan. Det här sänder ett starkt budskap om behov av reformer i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

– Vid en konjunkturuppgång är det väsentligt att också fästa uppmärksamhet vid möjliga flaskhalsar i tillväxten. Problemen i matchningen av arbetslösa arbetssökande och lediga jobb och i tillgången på kunnig arbetskraft är problem som också regeringen är medveten om och som vi jobbar för att lösa. Det finns dock ingen enkel lösning på detta, utan det behövs breda insatser som hänger samman med arbetskraftens rörlighet, kompetens och arbetsförmåga samt flitfällor, svarar minister Lintilä.

SMF-företagens lönsamhetsförväntningar och förväntningar på personaltillväxten har stigit en aning samtidigt som den ekonomiska tillväxten har fortsatt. Det förbättrade konjunkturläget syns också genom att SMF-företagens anpassningsbehov har minskat.

Framgång söks genom internationalisering och ny teknik

Sammanlagt 22 procent av SMF-företagen bedriver redan affärsverksamhet utomlands. Av de starkt tillväxtorienterade företagen söker så många som 50 procent tillväxt utomlands. Under det senaste året har så många som 76 procent av SMF-företagen investerat i maskiner, programvara och informationsteknik. Cirka 60 procent har utbildat sin personal.

En femtedel av SMF-företagen har tagit i bruk nya affärsmodeller och en fjärdedel ny teknik. SMF-företagen tillfrågades också för första gången om användningen av artificiell intelligens. Cirka sex procent svarade att de använder sig av artificiell intelligens i någon form. Dessutom svarade över en fjärdedel att de undersöker saken eller gör pilotförsök med utnyttjande av artificiell intelligens.

– Att företagen moderniserar sig är viktigt med tanke på tillväxten och produktiviteten. Det är därför glädjande att se att SMF-företagen djärvt har gått in för modernisering. I de starkt tillväxtorienterade SMF-företagen är moderniseringen särskilt stark, säger minister Lintilä.

Av de starkt tillväxtorienterade företagen bedömer 84 procent att konjunkturläget i fråga om den egna affärsverksamheten kommer att förbättras under det kommande året. Stark tillväxt eftersträvas av 10 procent av SMF-företagen, och 37 procent uppger att de eftersträvar tillväxt i den mån det är möjligt. Svaren från de starkt tillväxtorienterade företagen har analyserats närmare i publikationen Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset som nu publicerats av arbets- och näringsministeriet.

Företagen ansöker om finansiering för tillväxt- och utvecklingsprojekt

En fjärdedel av SMF-företagen ämnar ansöka om finansiering under det kommande året. Andelen har ökat jämfört med i höstas. Orsakerna till detta är enligt Finnvera den ekonomiska tillväxten och en tro på att tillväxten kommer att fortsätta samt en ökad investeringsaktivitet till följd av det. Över hälften av de som planerar att öka den externa finansieringen ämnar ansöka om finansiering för maskin- och anläggningsinvesteringar, vilket är en klar ökning jämfört med den tidigare barometern. Företagstillväxt och utvecklingsprojekt är också betydande orsaker till att företagen söker finansiering.

– Detta syns också i Finnveras finansieringstjänster. Andelen finansiering till växande företag och företag som siktar på den internationella marknaden fortsatte öka i fjol. Det är också glädjande att investeringsaktiviteten hos växande företag och företag som siktar på den internationella marknaden uppvisar positiva tecken. Enligt enkäten ses det inte heller som ett lika stort problem som tidigare att få finansiering. Detta är viktigt för att man ska våga driva utvecklingsprojekt framåt, säger Katja Keitaanniemi, enhetsdirektör vid Finnvera.

Synpunkterna om möjligheterna att få finansiering har normaliserats. Det är fortfarande vanligt att SMF-företagen i stor grad får sin finansiering från banker, och Finnveras roll som komplement till bankerna har kvarstått nästan oförändrad. En dryg femtedel av de som planerar att ansöka om finansiering berättar att de kommer att vända sig till Finnvera. Störst är intresset bland företag inom industrin.

SMF-företagsbarometern (på finska)
Publikationen Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084
Mikael Pentikäinen, vd, Företagarna i Finland, tfn 040 504 1944
Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952
Katja Keitaanniemi, enhetsdirektör, Finnvera Abp, tfn 029 460 2888

Tillbaka till toppen