Hoppa till innehåll
Media

Posiva är först i världen med att ansöka om drifttillstånd för en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 9.08
Pressmeddelande
Posivan loppusijoitusluolan käytävää Olkiluodossa
Kuva: Posiva 0y

Posiva Oy lämnade statsrådet den 30 december 2021 en ansökan om drifttillstånd enligt kärnenergilagen för den inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som håller på att byggas på Olkiluoto i Euraåminne. Företaget söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070.

Posiva har förberett sig på slutförvaring av använt kärnbränslet i över 40 års tid. Företagets inkapslingsanläggning ligger på markytan och slutförvaringsanläggningen med dess slutförvaringsutrymmen på cirka 400–430 meters djup i berggrunden. 

Enligt ansökan kommer största delen av det använda kärnbränsle som ska slutförvaras under perioden 2024–2070 från ägarna till Posiva, det vill säga Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen planeras vara i drift ungefär fram till 2120-talet då man uppskattar att allt det använda kärnbränsle som uppkommer vid ägarnas anläggningar har deponerats.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett offentligt samråd om Posivas ansökan om drifttillstånd vid en tidpunkt som meddelas senare. I samband med detta begär arbets- och näringsministeriet yttranden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. Yttrandena och åsikterna kommer att beaktas vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd. Ministeriet är också redo att ordna ett myndighetsseminarium under den tid som behandlingen av tillståndsansökan pågår. 

Arbets- och näringsministeriet begär Strålsäkerhetscentralen (STUK) om ett utlåtande om säkerheten hos inkapslings- och slutförvaringsanläggningen. STUK granskar att inkapslings- och slutförvaringsanläggningen har byggts enligt planerna, att kärnanläggningskomplexet kan drivas på ett säkert sätt och att personalen vid komplexet har utbildats för en säker drift av anläggningen. Driften och underhållet av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen övervakas under hela drifttiden. En bedömning av säkerheten på lång sikt är en väsentlig del av det utlåtande som STUK ska ge.

Posiva inledde byggandet av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen i december 2016 efter att statsrådet hade beviljat anläggningen byggnadstillstånd i november 2015. Byggnadstillståndet var världens första för slutförvaring av använt kärnbränsle. Före detta hade statsrådet i december 2000 utfärdat ett principbeslut om byggande av Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggning och i januari 2002 utvidgades det att gälla en utbyggnad för använt kärnbränsle från kraftverksenheten Olkiluoto 3. Riksdagen godkände besluten i maj 2001 och 2002. 

Med stöd av principbeslutet och under övervakning av STUK påbörjade Posiva 2004 före den egentliga byggfasen byggandet av en underjordisk forskningslokal, ONKALO. Nu är den en viktig del av hela slutförvaringskomplexet. 

Mer information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 5451
 

Tillbaka till toppen