Hoppa till innehåll

Propositionsutkast om ändring av anmälningströskeln för företagsförvärv på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 12.19
Pressmeddelande

Företagsförvärv vars värde överstiger vissa gränser för omsättning ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Arbets- och näringsministeriet föreslår i regeringens propositionsutkast som skickats på remiss en ändring av tröskeln för anmälan vid företagsförvärv i konkurrenslagen. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2023. Utlåtanden begärs också över formuläret för anmälan om företagsförvärv.

Till följd av ändringen ska Konkurrens- och konsumentverket i fortsättningen undersöka företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning i Finland som överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro. När det gäller parternas sammanlagda omsättning ska anmälningströskeln i fortsättningen alltså bestämmas på basis av omsättningen i Finland. Enligt den nuvarande konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas om parternas sammanräknade globala omsättning är 350 miljoner euro. 

Gränsen för den omsättning i Finland som gäller vardera av de minst två parterna sänks från nuvarande 20 miljoner euro till 10 miljoner euro. 

Syftet är att förebygga skadlig koncentration på marknaden och negativa konsekvenser för konsumenterna

Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att genom förhandskontroll förebygga alltför stor koncentration av marknaden vilket är skadligt ur konsumenternas synvinkel. Den ändring som föreslås i tröskeln för att göra anmälan om företagsförvärv kommer att förbättra Konkurrens- och konsumentverket möjligheter att undersöka sådana företagsförvärv som enligt den nuvarande anmälningströskeln inte blir anmälda och som skulle kunna leda till en skadlig koncentration av marknaden och negativa konsekvenser för konsumenterna. De nuvarande omsättningsgränserna för anmälningsskyldigheten i fråga om företagsförvärv är höga i förhållande till den finska samhällsekonomins storlek. Det finns branscher samt produktmarknader och geografiska marknader som inte når upp till gränserna.

En utvidgning av anmälningsskyldigheten kommer enligt en försiktig uppskattning att resultera i direkta konsumentfördelar värda cirka 50 miljoner euro. Enligt bedömning kan cirka fyra ur konkurrenssynvinkel skadliga företagsförvärv per år förebyggas genom ändringen. Det förväntas inkomma cirka 30 fler anmälningar om företagsförvärv per år, vilket ökar företagens administrativa börda. 

Propositionsutkastet innehåller också förtydliganden och korrigeringar i några andra paragrafer i konkurrenslagen. 

Avsikten är att lämna propositionen till riksdagen i september. Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2023. Förslaget baserar sig på det nationella behovet av reglering. En eventuell ändring av anmälningsskyldigheten påverkar inte processen för bedömning av företagsförvärv eller tröskeln att ingripa. 

Uppdateringar i formuläret för anmälan om företagsförvärv

Utöver utkastet till regeringsproposition begär arbets- och näringsministeriet också utlåtanden över formuläret för anmälan om företagsförvärv som ska uppdateras. Ett av de viktigaste syftena med ändringen är att förenkla kraven när det gäller uppgifter vid sådana företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet inte alls eller endast i liten omfattning har överlappande verksamheter eller vertikala kopplingar till varandra.

Anmäl dig till diskussionsmöte

Arbets- och näringsministeriet begära utlåtanden om regeringens propositionsförslag senast den 10 augusti 2022. Ett diskussionsmöte om propositionsförslaget ordnas den 21 juni 2022. Anmäl dig senast den 17 juni 2022. En inbjudan till mötet har sänts till viktiga intressentgrupper.
Arbets- och näringsministeriets bedömningspromemoria om ändring av anmälnings-tröskeln för företagsförvärv var ute på remiss i januari–februari 2022. Ett diskussionsmöte ordnades om ändringen i början av februari 2022. Remissresponsen har beaktats vid den fortsatta beredningen. 

Mer information:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, tfn 029 5047 027
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, tfn 029 5047 217

Tillbaka till toppen