Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapport: Exporten av sågat virke drar, träbyggandet ökar

Arbets- och näringsministeriet
1.12.2016 10.03
Pressmeddelande

Exporten av sågat och hyvlat virke har ökat, och dess värde var cirka 1,6 miljarder euro år 2015. Exporten av sågat och hyvlat virke utgjorde 65 procent av hela exporten av trävaruprodukter. Exporten av förädlade träprodukter har varit liten.

Det ökande träbyggandet öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen inom trävarubranschen. Lönsamheten för branschen är sämre än för den övriga industrin och, med några få undantag, några betydande investeringar har inte gjorts i branschen under de senaste åren.

Uppgifterna framgår av trävaruindustrins branschrapport, som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade den 1 december 2016. Rapporten har sammanställts av branschchef Pasi Loukasmäki vid NTM-centralen i Kajanaland.

– Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland. Träets positiva egenskaper som en kolbindande råvara ger nya möjligheter, när det gäller att utveckla träprodukter. Satsningarna på bioekonomi stöder denna utveckling. Trä är det viktigaste materialet i genomförandet av den bioekonomiska strategin, konstaterar Loukasmäki.

En avsevärd ökning av användningen av virkestillgångarna är ett av branschens stora mål. En ökad användning kan motiveras med ekologiska och samhällsekonomiska skäl. Även produktionen av förnybar energi ökar, när det vid förädlingen av träprodukter som biprodukt uppstår mer energi än vad träförädlingen förbrukar.

Träproduktbranschen i behov av nytt entreprenörskap och djärv produktutveckling

Utvecklandet av nya produkter har en nyckelroll i utvecklingen inom trävarubranschen. I fortsättningen kan man med träprodukter ersätta allt fler produkter tillverkade av fossila råvaror. Produkter som kan ersättas finns inom alla branscher. Utvecklingsarbetet kräver därmed nya kontaktytor med kunderna. 

Traditionellt har förnyelseförmågan i trävarubranschen varit svag, det har till exempel bara använts lite resurser för produktutvecklingen. I fortsättningen bör företagen inom branschen skaffa ny kompetens och satsa på produktutveckling.

– Företagen inom trävarubranschen bör kunna utveckla sina produkter och sin verksamhet så att de har möjligheter att åstadkomma större volymer med exportprodukter. För trämaterial kan det hittas nya lönsamma applikationer och efterfrågan på marknaden, betonar Loukasmäki.

– Nya träbaserade produkter och därmed sammanhängande produktionsprocesser förutsätter utveckling av ny teknik. Nya idéer behöver för sin del nytt företagande. Det behövs omfattande och fördomsfritt utvecklingsarbete och samarbete i främjandet av dessa åtgärder.

Trävaruindustrins branschrapport och SMF-företagsbarometer finns från och med den 1 december 2016 på webbadressen www.temtoimialapalvelu.fi                     

Ytterligare upplysningar:

branschchef Pasi Loukasmäki, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 044 362 5888 eller [email protected]  

Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459 eller [email protected]

 

Tillbaka till toppen