Hoppa till innehåll

Reformen av lagstiftningen om utsläppshandel inleds – styrgruppen och underarbetsgrupperna för beredningen har tillsatts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 8.59
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp och fyra underarbetsgrupper som ska bereda reformen av lagstiftningen om utsläppshandel. Gruppernas mandatperiod är 1.12.2022–31.1.2023. Genom den nya lagstiftningen genomförs reformerna i direktiven om utsläppshandel.

Genomförandet av direktiven kräver att den nationella lagstiftningen ändras. Nationella bestämmelser om utsläppshandel finns i lagen om utsläppshandel och i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart. Eftersom det i EU:s 55 %-paket föreslås att tillämpningsområdet för utsläppshandeln ska utvidgas, är det ändamålsenligt att bereda en helt ny lag om utsläppshandel som omfattar alla branscher.

Styrgruppen ansvarar för de viktigaste riktlinjerna för beredningen av bestämmelserna och följer upp hur projektet framskrider. Dess sekretariat bereder regeringens proposition som tjänsteuppdrag under styrning av styrgruppen och med stöd av underarbetsgrupperna. Innan regeringspropositionen bereds, utarbetas bedömningspromemorior om de bestämmelser som direktivet förutsätter, olika regleringsalternativ samt ändringarnas konsekvenser.

Ordförande för styrgruppen är industrirådet Juhani Tirkkonen och vice ordförande är specialsakkunniga Eleonoora Eilittä från arbets- och näringsministeriet. Övriga medlemmar av styrgruppen är direktören Päivi Antikainen (KM) och direktören Niko-Matti Ronikonmäki (KM), ledande sakkunniga Lotta Heikkonen (JSM), miljörådet Outi Honkatukia (MM), regeringsrådet Kirsi Martinkauppi (MM), lagstiftningsrådet Leo Parkkonen (FM), direktören Tuulia Lepistö (Energimyndigheten) och nätverksdirektören Jarno Ilme (Kommunikationsverket Traficom).

De fyra underarbetsgrupperna har till uppgift att delta i beredningen av en bedömningspromemoria om olika regleringsalternativ som verkställer direktivet och konsekvenserna samt delta i den egna sektorns andel i beredningen av propositionen. Underarbetsgruppernas sektorer är utsläppshandeln för 1) fasta anläggningar, 2) sjöfart, 3) luftfart samt 4) trafik och separat uppvärmning av byggnader. I samband med lagstiftningsprojektet hörs ett brett spektrum av aktörer och ordnas evenemang för intressegrupper.

Reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv som en del av förslagen i 55 %-paketet

EU:s utsläppshandelssystem är en viktig politisk åtgärd på EU-nivå för att uppnå målen om utsläppsminskning. Dit hör för närvarande stora industri- och energiproduktionsanläggningar samt flygtrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Målet med Europeiska kommissionens 55 %-paket, som kommissionen lade fram sommaren 2021, är att uppnå de strängare målen för minskade utsläpp. Avsikten är att i hela EU senast 2030 uppnå en utsläppsminskning på minst 55 procent från 1990 års nivå samt koldioxidneutralitet på EU-nivå 2050. I paketet ingår även ett förslag till ändring av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett förslag om handel med utsläppsrätter för luftfarten.

I och med att direktiven uppdateras skärps ambitionsnivån samt utvidgas utsläppshandelns effekter till nya branscher. I förslaget utvidgas tillämpningsområdet för utsläppshandeldirektivet genom att sjöfartens utsläpp blir en del av den nuvarande utsläppshandeln samt genom att det bildas ett separat system för handel med utsläppsrätter för vägtrafiken och utsläppen från den separata uppvärmningen av byggnader. I enlighet med kommissionens förslag ska ändringarna vara en del av den nationella lagstiftningen senast den 31 december 2023.

Mer information:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140 (arbetsgruppens ordförande)
Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7235 (arbetsgruppens vice ordförande)
 

Tillbaka till toppen