Hoppa till innehåll

Regeringen stöder företagens tillväxt genom att utveckla förutsättningarna för företagande – principbeslut om företagande sänds på remiss 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 10.40
Pressmeddelande
En man som arbetar på bageriet bakar viinrer.

Framgångsrika företag är en nyckel till välfärd i samhället. Regeringen vill öka företagens tillit till att det lönar sig att utveckla sin affärsverksamhet, anställa personal och investera i Finland. I regeringens principbeslut om företagande fastställs mål och åtgärder för att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. 

 

Coronakrisen har gjort situationen avsevärt mycket svårare för i synnerhet små och medelstora företag. Därför är det särskilt viktigt att omvärlden uppmuntrar företagen till tillväxt och förnyelse. För att detta ska lyckas krävs bred diskussion om företagande och långsiktigt engagemang i frågan. 

”Största delen av de nya arbetstillfällena har uppstått i små och medelstora företag som sysselsätter över 10 personer. Att det går bra för de små och medelstora företagen är så viktigt för Finland att stödjandet av företagens tillväxt och internationalisering bör beaktas i allt beslutsfattande, vilket regeringens principbeslut om företagande påminner om”, säger näringsminister Mika Lintilä

Gott företagsklimat lockar experter och investeringar

Strävan med det principbeslut av statsrådet som nu sänds på remiss är att öka företagens tillit till att Finland är en god verksamhetsmiljö för företag. Ett mål är också att göra Finland mer attraktivt, så att internationella experter och studerande vill få jobb eller bedriva företagsverksamhet i Finland och så att utländska aktörer vill investera i Finland.

I principbeslutet om företagande fastställs mål och åtgärder för att långsiktigt stödja företagens verksamhet inom olika förvaltningsområden. Beslutet baserar sig på den tidigare utarbetade strategin för företagande, där man identifierat utmaningar i samband med företagande och åtgärder för att hantera dem. 

I principbeslutet har samlats de viktigaste principiella åtgärderna som det ska dras upp politiska riktlinjer för. Det är sådana åtgärder som gäller flera ministerier och som förutsätter kontinuitet och beslut av hela statsrådet. Principbeslutet om företagande är i kraft 2022–2027.

De små och medelstora företagens behov bör kommas ihåg i lagstiftningen

”Den digitala och gröna omställningen öppnar upp stora möjligheter för företagen och hela Finland. Genom förutsägbar reglering, snabba tillståndsprocesser och sporrande skattepolitik kan vi stödja företagen, när de tar fram framtidens produkter”, understryker minister Mika Lintilä.  

Målen med statsrådets principbeslut om företagande är att 

 • göra företagen mer tillväxtorienterade genom att påskynda hållbar tillväxt, sysselsättning och förnyelse i företagen med beaktande av i synnerhet den dubbla utmaning som den gröna och digitala omställningen innebär 
 • möjliggöra ett ökat antal arbetsgivarföretag samt eftersträva i synnerhet fler medelstora företag och internationalisering av små och medelstora företag
 • öka utländska företags etableringar och investeringar i Finland 
 • sörja för att små och medelstora företags förutsättningar är konkurrenskraftiga och livskraftiga på lång sikt 
 • genom beskattningen stödja de mål som har satts för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken samt stödja konkurrenskraften och livskraften i hela Finland 
 • göra reglering och tillståndsförfaranden smidigare och få marknaden att fungera bättre 
 • stödja små och medelstora företags och särskilt nya företagares affärskompetens och nätverkande samt sporra företagare till kompetensutveckling
 • beakta små och medelstora företags särdrag vid utvecklingen av arbetslagstiftningen
 • göra den offentliga förvaltningens tjänster och kundkontakter mer kundorienterade 
 • säkerställa tillgången till finansiering genom utveckling av finansmarknaden
 • förbättra små och medelstora företags arbetsgivarbild, kompetensledning och rekryteringskunskaper för att trygga tillgången till kompetent arbetskraft samt hjälpa företagarna att orka bättre
 • möjliggöra flexibla övergångar mellan arbete och företagande, göra lagstiftningen tydligare och mer förutsägbar samt förbättra företagarnas sociala trygghet
 • främja smidigare ägarbyten
 • få till stånd mera samarbete och dialog med intressentgrupperna över regeringsperioderna. 

Kommentarer om beslutet kan lämnas under december–januari

Principbeslutet, som har beretts under hösten, finns nu till påseende på utlatande.fi, där remissyttranden om det kan lämnas under perioden 10 december 2021–21 januari 2022. Målet är att statsrådets principbeslut om företagande ska fattas under det första kvartalet 2022.

Mer information:
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 2658

Tillbaka till toppen