Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regionala utvecklingsutsikter skuggas av osäkerhet om framtiden

Arbets- och näringsministeriet
20.10.2020 15.15 | Publicerad på svenska 21.10.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande

Den svaga utvecklingen inom den internationella ekonomin, den fortsatta coronapandemin samt omfattningen och varaktigheten av de restriktioner som införts med anledning av pandemin skuggar de regionala utvecklingsutsikterna. Hösten och vintern kommer att vara svåra för många företag på olika håll i landet, bedöms i den översikt över läget och utvecklingen i landskapen som publicerades den 20 oktober.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har tillsammans med regionala aktörer bedömt nuläget för ekonomin, sysselsättningen och arbetslösheten i landskapen samt utsikterna för slutet av året. Bedömningarna har gjorts i augusti–september 2020. De regionala utvecklingsutsikterna sammanställs i en publikation två gånger per år, på våren och hösten.


Restriktionerna har försvagat utsikterna för i synnerhet hotell- och restaurangbranschen och evenemangsproduktionen


Utsikterna i regionerna blev tillfälligt ljusare under sommaren, när coronaläget stabiliserades och restriktionerna började avvecklas. När det infördes lättnader i restriktionerna började ekonomin återhämta sig, och aktiviteten och tron på framtiden ökade. Under hösten har dock antalet fall av covid-19 ökat, vilket gör utsikterna svagare inom många branscher.


Den minskade rörlighet som beror på restriktionerna och avsaknaden av utländska turister återspeglas direkt i situationen inom hotell- och restaurangbranschen, evenemangsproduktionen och servicesektorn i övrigt samt i persontrafiken. Inom industrin har antalet nya beställningar minskat, vilket ytterligare bidrar till osäkerheten. Exportföretagens utsikter har försämrats.


Trots osäkerheten kan man också se en positiv utveckling i landskapen, såsom tillväxtutsikterna inom IT-branschen i Nyland och Norra Österbotten. Läkemedels-, bil- och ackumulatorindustrin växer och ökar personalen i Egentliga Finland. I Kajanaland har omsättningen och antalet anställda ökat inom utvinningsbranschen, och prisutvecklingen inom branschen är bra. I Mellersta Österbotten planeras investeringar i utnyttjande av litiumfyndigheter och förädling av materialet samt i vindkraft.


Sysselsättningsutvecklingen oroar – investeringar i byggande och infrastruktur skapar positiv atmosfär


Det finns fortfarande problem med tillgången på arbetskraft i flera yrken, och att förbättra tillgången på arbetskraft kvarstår som en central utmaning, trots att efterfrågan på arbetskraft har minskat i och med coronakrisen.


Från och med mars började arbetslösheten öka kraftigt i synnerhet på grund av en stor ökning av permitteringar. Antalet permitterade har minskat under sommaren och hösten, men i slutet av augusti var antalet permitterade fortfarande över 50 000 fler än ett år tidigare. Under hösten har minskningen av arbetslösheten avtagit, och i många regioner är man rädd för att arbetslösheten åter börjar stiga om krisen blir långvarig. I och med coronakrisen har långtidsarbetslösheten börjat öka och även ungdomsarbetslösheten har ökat oroväckande mycket.


Olika projekt som hänför sig till byggande och infrastruktur och som anses trygga regionernas förnyelse och tillväxt också på lång sikt påverkar sysselsättningsutsikterna i regionerna positivt. I Kymmenedalen pågår bland annat investeringar i logistik, infrastrukturbyggande, sjukhusbyggande och byggandet av Googles nya datacenter. I Södra Karelen pågår flera viktiga infrastrukturinvesteringar, till exempel förbättring av bannätet mellan Luumäki och Imatra. Vid budgetförhandlingarna för 2021 beslutade regeringen bevilja 90 miljoner euro för förlängning av slussarna i Saima kanal.

Ytterligare information:
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739

Tillbaka till toppen