Hoppa till innehåll
Media

Sex regeringspropositioner som arbets- och näringsministeriet berett förfaller i samband med att en ny valperiod börjar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2023 15.49 | Publicerad på svenska 7.3.2023 kl. 8.23
Nyhet

Riksdagens sista plenum under denna valperiod före valuppehållet hålls den 3 mars 2023. Den nuvarande riksdagen behandlar inte längre de propositioner som lämnats till den. Arbets- och näringsministeriet beredde under valperioden 2019–2023 sammanlagt 145 regeringspropositioner. Riksdagen hann behandla 139 av dem, det vill säga nästan 96 procent. Sex propositioner förfaller i samband med att en ny valperiod börjar eftersom riksdagen inte hann behandla dem.

Av de propositioner som arbets- och näringsministeriet beredde var 48 propositioner som ingår i regeringens lagstiftningsprogram eller som verkställer regeringsprogrammet. Av dessa förfaller två. De propositioner som förfaller gäller statens specialfinansieringsbolag (RP 311/2022) och förlängning av uppehållstillstånden för forskare och förbättring av ställningen för påbyggnadsstuderande (RP 294/2022). Dessutom lämnades fyra propositioner som anknyter till regeringsprogrammet inte alls. På så sätt blir ungefär 90 procent (46/52) av de propositioner som ansluter sig till regeringsprogrammet färdiga.

Av de regeringsredogörelser som ministeriet beredde för riksdagen förfaller två av tidsmässiga skäl. Dessa är den redogörelse om klimat- och energistrategin som översändes till riksdagen den 30 juni 2022 och den framtidsredogörelse för handeln som översändes den 10 november 2022. Genomförandet av redogörelserna framskrider trots att riksdagen inte hann behandla dem.

Av de regeringspropositioner som förfaller lämnades tre under vårsessionen 2022 och tre den 17 november 2022, som var den sista dagen som statsrådet och riksdagen kommit överens om för avgivandet av propositionerna under denna valperiod. 

I fyra av de propositioner som förfaller har ekonomiutskottet (EkU) varit betänkandeutskott, i en förvaltningsutskottet (FvU) och i en arbetslivs- och jämställdhetsutskottet tillsammans. 
 

Arbets- och näringsministeriets ärenden som förfaller i riksdagen vid utgången av valperioden
RP 35/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
RP 109/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 115/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och 6 b § i straffregisterlagen
RP 294/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen
RP 297/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
RP 311/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den
SRR 6/2022 rd Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin
SRR 12/2022 rd Statsrådets framtidsredogörelse om handeln

Ytterligare information:
Sami Kivivasara, lagstiftningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 344 3104

Tillbaka till toppen