Hoppa till innehåll

Sju stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi har beviljats investeringsstöd för sammanlagt 33,2 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 10.00 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 15.58
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har den 17 november 2020 beviljat investeringsstöd för sammanlagt 33,2 miljoner euro till sju stora demonstrationsprojekt för förnybar energi. Stödet är avsett för projekt vars investeringskostnader överstiger 5 miljoner euro och som erbjuder energilösningar för att uppnå de nationella målen och EU-målen för 2030. Tre av projekten gäller användning av biogas, ett av projekten värmeproduktion med biogas och de övriga tre projekten - bergvärme, värmepumpteknologi och reningen av rå-biometanol.

- De sju projekt som nu får stöd genomförs av företag som har gjort ett gediget bakgrundsarbete. Det är fråga om nya innovativa demonstrationsprojekt som förväntas leda till nya projekt och fungera som modell för andra projekt för koldioxidsnålhet. Den här stödformen kommer att vara relevant också i fortsättningen även om det via EU:s medel för coronaåterhämtningen kan komma tilläggsfinansiering och nya stödformer i framtiden, konstaterar näringsminister Mika Lintilä. 

Stöd för användning av biogas inom trafiken och för biometanol, bergvärme och värmepumpteknologi

Följande projekt har beviljats stöd: Gasum Oy:s och Oulun Energia Oy:s biogasinrättning i Uleåborg (ca. 7944000 euro), Adven Oy:s biogasinrättning i Juuka (1646000 euro), BioGPaimio Oy:s biogasinrättning i Paimio för utnyttjande av jordbrukets biosubstanser (2426000 euro), utvidgningen av Envor Pori Oy:s biogasinrättning med en biogasreaktor i Björneborg (2577000 euro), integreringen av Adven Oy:s värmepumplösning i Viking Malt Oy:s mälteri i Lahtis (3252000 euro), Helen Ab:s geotermiska värmeanläggning i Helsingfors (5892000 euro) och Veolia Services Suomi Oy:s inrättning för rengöring av biometanol i Äänekoski (9468000 euro). Nedan finns en länk till närmare beskrivningar av projekten.  

Tre av projekten gäller användningen av biometan inom trafiken och bidrar till att minska växthusgasutsläppen från trafiken. Besluten främjar också genomförandeplanen för biogasprogrammet.

I år har det reserverats 60 miljoner euro för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi

I enlighet med energi- och klimatstrategin har det under energistödsmomentet i planen för de offentliga finanserna reserverats en särskild bevillningsfullmakt för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi. I budgeten för 2020 har det reserverats 60 miljoner euro i bevillningsfullmakt för dessa projekt. Ansökningstiden för stödet gick ut i slutet av mars. Det kom in sammanlagt 12 ansökningar. Till detta år överfördes dessutom sex stödansökningar som lämnades in 2019. Sammanlagt söktes det cirka 164 miljoner euro i stöd för dessa projekt. Den bevillningsmakt som inte används i år kan användas nästa år.

- I budgetpropositionen för nästa år föreslås det 60 miljoner euro för stöd till demonstrationsprojekt för ny teknologi. I och med den ansökningsprocess som inleds på våren kan man stödja viktiga projekt, också sådana som ännu inte det här året framskridit så långt att de kan beviljas stöd, konstaterar minister Lintilä.  

Man har också uppmärksammat lovande projekt för till exempel energilagring, och om ansökningsvillkoren uppfylls kan ministeriet fatta beslut även om dem.

Energistödet beviljas enligt prövning. Ministeriet har bedömt och jämfört ansökningarna.   Bedömnings- och jämförelsegrunderna har varit demonstrationsvärde, genomförbarhet, energieffekter, kostnadseffektivitet och övriga effekter. Man strävar efter att bevilja stöd för projekt som bidrar till att målen för framtida energilösningar som helhet betraktat kan uppnås på bästa möjliga sätt och med beaktande av regeringsprogrammets mål. Vid bedömningen av ny teknologi har man fäst vikt vid hurdant nyhetsvärde och vilken betydelse den nya teknologin eller det nya konceptet har i förhållande till målen för 2030. Ett centralt kriterium var också att teknologin eller konceptet kan  vara utnyttjat i nya investeringar.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7882

Tillbaka till toppen