Hoppa till innehåll

SMF-företagsbarometern: Positiva konjunkturförväntningar hos små och medelstora företag inom social- och hälsovården

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 9.02
Pressmeddelande
Andel av små och medelstora företag som ser tillgången på arbetskraft som ett hinder för utveckling: 17 % inom alla branscher och 11 % inom social- och hälsovården.

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom den närmaste framtiden inom social- och hälsovårdstjänsterna är positiva och har ökat klart sedan 2020.

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom social- och hälsovårdstjänsterna ligger på samma nivå som för små och medelstora företag i genomsnitt, framgår det av den SMF-företagsbarometer från den 25 november 2021 som kartlägger lägesbilden för små och medelstora företag.

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom den närmaste framtiden inom social- och hälsovårdstjänsterna är positiva och har ökat klart sedan 2020. Utsikterna också i fråga om antalet anställda är positiva för små och medelstora företag inom social- och hälsovården; 13 procent av respondenterna tror att antalet anställda kommer att öka under de följande 12 månaderna. Denna andel är dock mindre än inom branscherna i genomsnitt. Endast tre procent av respondenterna förutspår att antalet anställda minskar, medan andelen inom alla branscher var åtta procent.

”De små och medelstora företagen inom social- och hälsovården konkurrerar om arbetskraften med den offentliga sektorn. Trots att det under en lång tid har förekommit osäkerhet inom SMF-sektorn till exempel på grund av social- och hälsovårdsreformen, har aktörerna inom sektorn varit positivt optimistiska med tanke på framtidsutsikterna enligt resultaten från företagsbarometern”, säger understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet.

Viljan att växa inom social- och hälsovården är lägre än genomsnittet för små och medelstora företag. En klart större andel av de små och medelstora företagen inom social- och hälsovården svarade att företagen inte har sådana tillväxtmål (35 procent) som branscherna i genomsnitt. De vanligaste förnyelseåtgärderna för små och medelstora företag inom social- och hälsovården under året var personalutbildning (63 procent av respondenterna) och investeringar (62 procent). SMF-företagen inom social- och hälsovården såg mest utvecklingsbehov i fråga om försäljning och marknadsföring samt personalutveckling och personalutbildning. Det allmänna ekonomiska läget och tillgången på arbetskraft ansågs vara det värsta yttre hindret för utveckling.

Anmärkningsvärt är dock att en större andel av de små och medelstora företagen inom alla branscher angav tillgången på arbetskraft som ett hinder (17 procent) än de små och medelstora företagen inom social- och hälsovården (11 procent). Situationen var likartad också i fråga om kostnadsnivån och finansieringen. Å andra sidan upplevde en större andel (14 procent) av respondenterna inom hela social- och hälsovården jämfört med respondenterna inom alla branscher (10 procent) regleringen av affärsverksamheten som ett hinder för utveckling av affärsverksamheten. I små och medelstora företag inom social- och hälsovården ansågs möjligheterna till digitalisering ha mindre betydelse än i branscherna i genomsnitt eller i jämförelsebranscher.

När det gäller förberedelserna inför tiden efter coronakrisen såg en klar majoritet av SMF-företagen inom social- och hälsovården inget behov av att ändra något i sin verksamhet (35 procent) och 17 procent av respondenterna bedömde också att de skulle återgå till sättet att arbeta före coronakrisen. Av respondenterna uppger 14 procent att de har satsat på att utveckla nya produkter och tjänster som blir en bestående del av affärsverksamheten. Inom alla branscher verkar det vara vanligare att nya produkter och tjänster införs permanent.

I Finland finns det inom social- och hälsovården sammanlagt nästan 18 000 små och medelstora företag och deras personalstyrka uppgår till sammanlagt cirka 50 000. SMF-företagsbarometern besvarades av 596 företag inom social- och hälsovården och undersökningen genomfördes i juni–juli 2021. Hälften av de företag inom social- och hälsovården som besvarade SMF-företagsbarometern representerade näringsgrenen Andra hälsovårdstjänster. Den omfattar bland annat självständiga yrkesutövare. Näringsgrenen är stor till antalet respondenter i förhållande till andra och dominerar således resultaten av SMF-företagsbarometern för social- och hälsovården.

Barometern har producerats av Taloustutkimus och den publicerades av arbets- och näringsministeriets Branschtjänst.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna.

Ytterligare information

Elina Pylkkänen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7474
Terhi Tevameri, samordnare för social-, hälsovårds- och välfärdssektorn, arbets- och näringsbyrån, tfn 029 504 4645
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Tillbaka till toppen