Hoppa till innehåll

Avtalet om kärnenergisamarbete mellan Finland och Saudiarabien träder i kraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 13.50
Pressmeddelande

Statsrådet har den 24 maj 2017 utfärdat en förordning genom vilken avtalet mellan Finland och Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi och de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning sätts i kraft. Lagen om avtalet och den aktuella förordningen träder i kraft den 3 juni 2017.

Saudiarabien planerar att satsa på kärnenergiproduktion. Finland har mångsidigt kunnande på kärnenergiområdet som Saudiarabien kan dra nytt av i sina projekt som handlar om kärnenergi och utveckling av den. I avtalet fastställs de rättsliga ramarna för samarbetet.

Varken Finland eller Europeiska atomenergigemenskapen Euratom har haft något avtal med Saudiarabien om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi. Finland förde avtalsförhandlingarna åren 2014–2015 och avtalet mellan länderna undertecknades den 8 september 2015. Riksdagen godkände regeringspropositionen om avtalet våren 2017 och republikens president stadfäste lagen om det den 7 april 2017.

Finland är avtalspart i alla sådana internationella konventioner på kärnenergiområdet som är väsentliga ur Finlands synvinkel. Genom bilaterala avtal främjas samarbetet mellan Finland och den andra avtalsparten kring forskning i användningen av kärnenergi, överföringen av anordningar, teknik och kärnämnen mellan länderna samt främjandet av kärn- och strålsäkerheten.

Under den senaste tiden har Finland ingått bilaterala samarbetsavtal på kärnenergiområdet också med Sydkorea och Ryssland. Dessutom är Finland som medlem av Euratom part i de samarbetsavtal som Euratom slutit med tredjeländer.

Ytterligare upplysningar:
Netta Skön, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7059

Tillbaka till toppen