Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mer personal och köpta tjänster ska effektivisera arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringsministeriet
8.12.2016 12.04 | Publicerad på svenska 8.12.2016 kl. 16.09
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna anställs mer personal på grund av att intervjuer med arbetssökande kommer at hållas oftare från ingången av 2017. Samtidigt utökas användningen av köpta tjänster. Målet är att arbetslösa snabbt ska sysselsättas, att långtidsarbetslöshet ska förebyggas, att lediga jobb snabbt ska tillsättas och att tjänsterna ska bli mer kundorienterade.

Vid budgetförhandlingarna 2016 beslutade statsminister Juha Sipiläs regering att arbetskraftsservicen ska effektiviseras och att anlitandet av privata tjänsteproducenter ska utökas inom arbets- och näringstjänsterna. Den 20 oktober 2016 lämnade regeringen till riksdagen en proposition där det ingick ett förslag om att intervjuer med arbetssökande ska hållas var tredje månad.

I budgetpropositionen för 2017 beviljade regeringen ett anslag på 17 miljoner euro för effektivisering av arbets- och näringstjänsterna och ordnande av intervjuer med arbetssökande. Av det ska 10 miljoner euro anvisas för anställning av personal till arbets- och näringsbyråerna, 5 miljoner euro för upphandling av resultatbaserade köpta tjänster och 2 miljoner euro för utveckling av informationssystemen. Dessutom anvisar ministeriet senare ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för upphandling av köpta tjänster.

De 10 miljoner euro som är avsedda för anställning av personal motsvarar 200 årsverken. Anställningen av mer personal gör det möjligt att snabbt inleda intervjuerna med arbetssökande i början av 2017. Den utökade användningen av köpta tjänster stöder utvecklingen av privata tjänstemarknader och förebådar den modell som kommer att användas efter att landskapsreformen genomförts.

Intervjuer ska ge snabbare sysselsättning

Avsikten med det tätare intervallet mellan intervjuerna med arbetssökande är att arbetslösa arbetssökande ska sysselsättas snabbare, att långtidsarbetslöshet ska förebyggas och att lediga jobb snabbt ska tillsättas.

– Utgångspunkten för effektiviseringen av arbets- och näringstjänsterna är att de tjänster som erbjuds arbetslösa arbetssökande ska basera sig på kundens behov av tjänster och att de ska stödja hans eller hennes sysselsättning. Avsikten med intervjuerna är att de ska hjälpa och stödja den arbetslösa i jobbsökningen, understryker justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Arbets- och näringsbyrån kan ordna den personliga intervjun ansikte mot ansikte, per telefon eller via distansförbindelse. Intervjuerna kan dessutom genomföras vid Navigator-center för unga där det finns tjänstemän från arbets- och näringstjänsterna. Dessutom kan de ordnas av kommunerna vid regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen.

Användningen av köpta tjänster utökas

Man kommer i större utsträckning att använda sig av köpta tjänster för att stödja genomförandet av intervjuerna och för att producera tjänster. Av externa tjänsteproducenter kommer man i första hand att köpa tjänster som syftar till sysselsättning på resultatbasis. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska planera upphandlingen av tjänsterna och konkurrensutsätta dem i hela landet.

– Målet med användningen av köpta tjänster är att tjänsterna ska bli mer flexibla och kundorienterade, sammanfattar minister Lindström.

Genom användningen av köpta tjänster stärks dessutom de privata tjänsteproducenterna roll, och samtidigt förbereder man sig för den beställar-utförar-modell som kommer att tas i bruk i samband med landskapsreformen.

Ytterligare information:
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 48073
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 49209

Tillbaka till toppen